Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3094164

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 21 października 2020 r.
I OSK 148/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Kremer.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 21 października 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej R. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 r. sygn. akt IV SAB/Wa 117/18 w sprawie ze skargi R. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 12 marca 2020 r., sygn. akt I OSK 148/19 Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego w sprawie II OPS 3/19.

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2020 r. sygn. akt II OPS 3/19, Naczelny Sąd Administracyjny przejął do rozpoznania sprawę o sygn. akt II OSK 3732/18, a następnie w dniu 2 września 2020 r. wydał w ostatniej z wymienionych spraw rozstrzygnięcie kończące postępowanie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: zgodnie z treścią art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), dalej powoływanej jako "p.p.s.a.", sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania - od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego to postępowanie; sąd może jednak i przedtem, stosownie do okoliczności, podjąć dalsze postępowanie.

W niniejszej sprawie przyczyną zawieszenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym było oczekiwanie na rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości, tj. sposobu orzekania na przewlekłość postępowania w przypadku, gdy przed wniesieniem skargi została wydana decyzja. Jak wskazano w uzasadnieniu postanowienia z dnia 12 marca 2020 r. sprawa, w której przedstawiono składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego powyższą kwestię do rozstrzygnięcia zarejestrowano pod sygn. akt II OPS 3/19.

Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu wiadome jest z urzędu, że w sprawie o sygn. akt II OPS 3/19 Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów nie podjął uchwały na podstawie art. 187 § 1 p.p.s.a., lecz postanowieniem z dnia 22 czerwca 2020 r. sygn. akt II OPS 3/19, na podstawie art. 187 § 3 p.p.s.a., przejął sprawę do rozpoznania a w dniu 2 września 2020 r. wydał postanowienie kończące postępowanie w sprawie o sygn. akt II OSK 3732/18. Tym samym została zakończona sprawa, od wyniku której Naczelny Sąd Administracyjny uzależnił możliwość procedowania w niniejszej sprawie.

Należy również dodać, że w dniu 22 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn. akt II OPS 5/19 Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpoznał, na postawie art. 187 § 1 p.p.s.a., analogiczne zagadnienie prawne przedstawione mu przez skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego w innej sprawie. Rozstrzygając: "Czy wniesienie skargi na bezczynność po zakończeniu postępowania i wydaniu ostatecznej decyzji stanowi przeszkodę w merytorycznym rozpoznaniu takiej skargi przez sąd administracyjny w zakresie rozstrzygnięcia na podstawie art. 149 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi?" Sąd podjął następującą uchwałę: "Wniesienie skargi na bezczynność po zakończeniu przez organ administracji publicznej prowadzonego postępowania poprzez wydanie decyzji ostatecznej stanowi przeszkodę w merytorycznym rozpoznaniu takiej skargi przez sąd administracyjny w zakresie rozstrzygnięcia podjętego na podstawie art. 149 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.".

W związku z tym, że kwestia sposobu orzekania na przewlekłość postępowania (bezczynność) w przypadku, gdy przed wniesieniem skargi została wydana decyzja, została rozstrzygnięta uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2020 r. sygn. akt II OPS 5/19, Naczelny Sąd Administracyjny postanowił podjąć zawieszone postępowanie.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w zw. z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.