I OSK 1355/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2646178

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2019 r. I OSK 1355/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Kremer.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Wa 2087/17 o odrzuceniu skargi S. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia (...) września 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 15 maja 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił toczące się w niniejszej sprawie postępowanie do czasu rozstrzygnięcia przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienia prawnego przedstawionego przez Rzecznika Praw Obywatelskich we wniosku z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Uchwałą z dnia 17 grudnia 2018 r., sygn. akt I OPS 2/18 Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów odpowiadając na pytanie prawne przedstawione we wskazanym wyżej wniosku wyjaśnił, że "Na postanowienie samorządowego kolegium odwoławczego o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości - wydane na podstawie art. 59 § 1 k.p.a. w związku z art. 78 ust. 2 i art. 79 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) - przysługuje skarga do sądu administracyjnego."

Wobec powyższego Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 p.p.s.a., podjął zawieszone postępowanie w sprawie albowiem ustała przyczyna jego zawieszenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.