Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2086852

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 11 lutego 2015 r.
I OSK 1313/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Kremer.

Sędziowie: NSA Jolanta Rudnicka, del. WSA Dorota Jadwiszczok (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2015 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej (...) S.A. w (...) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 lutego 2013 r. sygn. akt I SA/Wa 1863/12 w sprawie ze skargi (...) S.A. w (...) na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia (...) lipca 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości postanawia: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 25 lutego 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 1863/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w sprawie ze skargi (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w (...) na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia (...) lipca 2012 r. w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości oddalił skargę.

Od powyższego orzeczenia skarżąca Spółka wywiodła skargę kasacyjną żądając jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji, a także zasądzenia kosztów postępowania według norm przepisanych. W skardze kasacyjnej postawiła m.in. zarzut naruszenia: art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)

Sądowi z urzędu wiadomo, że (...) S.A. wniosła skargę konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uznania za niezgodne z art. 64 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 oraz art. 64 ust. 2 w zw. z art. 32 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości w brzmieniu obowiązującym w dniu (...) maja 1990 r. Skarga konstytucyjna została zarejestrowana w Trybunale Konstytucyjnym pod sygn.TS 116/14.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) (dalej p.p.s.a.), Sąd może zawiesić postępowanie z uwagi na prejudycjalność innego toczącego się postępowania. Zagadnienie wstępne (prejudycjalne) występuje w sytuacji, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, które występuje w sprawie, może wpływać na wynik toczącego się postępowania, co w rezultacie uzasadnia celowość wstrzymania czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym do czasu rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii. Przez zagadnienie wstępne (kwestię prejudycjalną) należy więc rozumieć przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku postępowania sądowego, której usunięcie jest istotne z punktu widzenia możliwości prawidłowej realizacji celu postępowania sądowoadministracyjnego i ma bezpośredni wpływ na jego wynik. Warunkiem skorzystania z tej podstawy, mającej związek z wynikiem innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym, jest wystąpienie sytuacji, w której to inne postępowanie jest już rozpoczęte.

Zawieszenie postępowania z przyczyn enumeratywnie wymienionych w art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. ma charakter fakultatywny i zależy od uznania sądu, nie może być ono jednak dowolne. Analizując celowość zawieszenia postępowania sąd winien wziąć pod uwagę wystąpienie w przyszłości przesłanek wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego zaskarżoną decyzją lub innym aktem (art. 145 § 1 pkt 7 i art. 145a k.p.a. oraz art. 240 § 1 pkt 7, pkt 8 i pkt 11 ustawy Ordynacja podatkowa), jak i przesłanek wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego (art. 272 p.p.s.a.) na skutek rozstrzygnięcia wydanego w innym, już toczącym się postępowaniu (por. Komentarz M. Niezgódki-Medek do art. 125 ustawy p.p.s.a.).

Względy ekonomii procesowej, sprawiedliwości, spójności systemu prawnego oraz jednolitości i stabilności orzecznictwa sądowego przemawiają za potrzebą zawieszenia postępowania w razie badania przez Trybunał Konstytucyjny kwestii zgodności z Konstytucją RP lub aktami wyższego rzędu, aktu normatywnego, który stanowi postawę do wydania zaskarżonego orzeczenia.

W niniejszej sprawie skarżąca kasacyjnie Spółka zarzuciła Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie m.in. błędną wykładnię, a w konsekwencji błędne zastosowanie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

W skardze konstytucyjnej postawiła natomiast zarzuty niezgodności z Konstytucją RP przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości w brzmieniu obowiązującym w dniu (...) maja 1990 r. Wskazywała w związku z tym na ich niezgodność z art. 64 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 oraz art. 64 ust. 2 w zw. z art. 32 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP.

Wobec powyższego, mając na uwadze charakter i zakres przedmiotowy zarzutów skargi kasacyjnej i wskazanych w skardze konstytucyjnej jako niezgodnych z Konstytucją RP przepisów prawa materialnego, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że wynik niniejszego postępowania zależy od rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny o zgodności zaskarżonych przez skarżącą Spółkę przepisów prawa materialnego z Konstytucją RP.

W związku z powyższym, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 ustawy p.p.s.a., z urzędu zawiesił postępowanie w sprawie ze skargi kasacyjnej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w (...) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 lutego 2013 r. do czasu rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny skargi konstytucyjnej zarejestrowanej pod sygn. akt TS 116/14.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.