Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1752488

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 12 czerwca 2015 r.
I OSK 1248/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Kamińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku J.R. o zawieszenie postępowanie przed sądem administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej J.R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 listopada 2014 r. o sygn. akt I SA/Wa 2326/14 w sprawie ze skargi J.R. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 maja 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji postanawia: odmówić zawieszenia postępowania przed sądem administracyjnym.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 21 maja 2015 r. J.R. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego pismo procesowe, w którym wystąpił o zawieszenie postępowania przed tym sądem w sprawie ze skargi kasacyjnej J.R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 listopada 2014 r. o sygn. akt I SA/Wa 2326/14 w sprawie ze skargi J.R. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 maja 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji. Wystąpienie to uargumentował otrzymaniem przez siebie pisma Państwowego Archiwum Obwodowego Lwowskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. na okoliczność powierzchni budynku mieszkalnego w miejscowości B. W związku z nim J.R. wystąpił do organu z wnioskiem o wznowienie postępowania administracyjnego. Na tej podstawie skarżący kasacyjnie wystąpił o zawieszenie postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Na podstawie art. 125 § 1 p.p.s.a. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Obligatoryjne zawieszenie z uwagi na postępowanie administracyjne określa zaś art. 56 tej ustawy, zgodnie z którym w razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu.

Podkreślić należy, że zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 § 1 p.p.s.a. jest fakultatywne, a zatem pozostawione uznaniu Sądu. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wnioskodawca nie wykazał, że wynik sprawy zainicjowanej jego skargą kasacyjną bezpośrednio zależy od wyniku postępowania administracyjnego wszczętego jego wnioskiem o wznowienie postępowania administracyjnego. To tymczasem na wnioskodawcy w pierwszej kolejności ciąży ciężar uprawdopodobnienia, że w zależności od wyniku postępowania administracyjnego może zapaść w sprawie sądowoadministracyjnej takie, a nie inne orzeczenie. Nie wystarczające w tym zakresie jest zatem przekazanie samego odpisu wniosku złożonego do organu czy dokumentów, na których jest on oparty. Konieczne jest bowiem jeszcze wykazanie relacji między postępowaniem sądowoadministracyjnym a administracyjnym. W niniejszej sprawie Sąd takiej bezpośredniej relacji nie ustalił, biorąc pod uwagę zwłaszcza ramy sformalizowanego postępowania zainicjowanego skargą kasacyjną.

Wobec powyższego, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 64 § 3 w zw. z art. 193 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.