Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748907

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 2 grudnia 2014 r.
I OSK 1162/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Dzbeńska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skarg kasacyjnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2014 r. sygn. akt I SA/Wa 1214/13 w sprawie ze skargi Gminy Wałbrzych na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) marca 2013 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 września 2014 r., sygn. akt I OSK 1162/14 w ten sposób, że na stronie 11 w wierszu 6 od góry w miejsce nazwiska "E." wpisać prawidłowe jego brzmienie "H.".

Uzasadnienie faktyczne

W związku z oczywistą omyłką pisarską w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 września 2014 r. polegającą na błędnym wskazaniu nazwiska pełnomocnika Gminy Wałbrzych J. H. jako "E.", Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 156 § 1 i 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.