Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1929266

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 3 lutego 2010 r.
I OSK 116/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy o sprostowanie oczywistej omyłki w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lutego 2010 r., sygn. akt I OSK 116/09 w przedmiocie skargi kasacyjnej L. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 września 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 83/08 oddalającego skargę L. S. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) października 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w sentencji postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lutego 2010 r., sygn. akt I OSK 116/09 w ten sposób, że:

1.

wyraz "dnia 9 października 2009 r." zastąpić wyrazem "dnia 2 lutego 2010 r."

2.

wyrazy "po rozpoznaniu w dniu 9 października 2009 r." zastąpić wyrazami "po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2010 r."

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do treści art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

W treści postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lutego 2010 r., sygn. akt I OSK 116/09 podejmującego zawieszone postępowanie w sposób oczywiście omyłkowy jako datę wydania przedmiotowego postanowienia wskazano datę 9 października 2009 r., zamiast 2 lutego 2010 r.

Z powyższych względów, na podstawie art. 156 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w postanowieniu

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.