Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723450

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 12 września 2019 r.
I OSK 1047/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Olga Żurawska-Matusiak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 12 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej P. S.A. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Wa 2003/16 w sprawie ze skargi P.S.A. z siedzibą w W. na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia (...) października 2016 r., nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 20 września 2017 r., sygn. akt I OSK 1047/17, - na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 - dalej "p.p.s.a."), zawiesił postępowanie, wobec wniosku Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z (...) lipca 2017 r. o podjęcie w pełnym składzie NSA uchwały, z powodu rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych w zakresie stosowania przepisów wskazanych w ww. wniosku. Pytanie to zostało zarejestrowane pod sygn. akt I OPS 4/17.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięcie wątpliwości co do interpretacji wskazanych przez Prokuratorię przepisów, będzie mogło mieć istotne znaczenie dla rozpoznania niniejszej sprawy.

1 kwietnia 2019 r., w sprawie o sygn. akt I OPS 4/17, pełen skład Naczelnego Sądu Administracyjnego odmówił podjęcia uchwały.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej jako: "p.p.s.a.") sąd administracyjny postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania - od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego to postępowanie; sąd może jednak i przedtem, stosownie do okoliczności, podjąć dalsze postępowanie.

Mając zatem na uwadze, że w niniejszej sprawie przyczyna zawieszenia postępowania ustała wobec wydania 1 kwietnia 2019 r. postanowienia o odmowie podjęcia przez pełny skład sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego uchwały wyjaśniającej, I OPS 4/17, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w zw. z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.