Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2614794

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 29 stycznia 2019 r.
I OPP 88/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski (spr.).

Sędziowie NSA: Jolanta Rudnicka, Zofia Flasińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku K.J. o uzupełnienie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 listopada 2018 r., sygn. akt I OPP 88/18 w sprawie ze skargi na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 74/17 ze skargi K.J. na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w (...) w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści postanawia: odmówić uzupełnienia postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 15 listopada 2018 r., sygn. akt I OPP 88/18 odrzucił skargę K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 74/17.

W uzasadnieniu Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że skarga na przewlekłość postępowania jest niedopuszczalna, bowiem skarga ta została wniesiona po prawomocnym zakończeniu postępowania.

Pismem z dnia 26 listopada 2018 r. K.J. wniósł o uzupełnienie powyższego orzeczenia.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Wniosek o uzupełnienie postanowienia nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r. poz. 75) w sprawach w tej ustawie nieuregulowanych do postępowania toczącego się na skutek skargi sąd stosuje odpowiednio przepisy o postępowaniu zażaleniowym obowiązujące w postępowaniu, którego skarga dotyczy. Wymieniona ustawa nie zawiera unormowań regulujących uzupełnienie zapadłego w sprawie postanowienia i dlatego w tym zakresie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. dalej jako "p.p.s.a.").

Stosownie do treści art. 157 § 1 w zw. z art. 166 p.p.s.a., strona może domagać się uzupełnienia postanowienia, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w postanowieniu dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Należy przy tym zaznaczyć, że instytucja uzupełnienia wyroku (postanowienia) może dotyczyć wyłącznie sentencji wyroku (postanowienia). Nie można natomiast żądać uzupełnienia uzasadnienia, ponieważ służy ono wyjaśnieniu przez Sąd podstaw prawnych wydanego orzeczenia. Nie można zatem żądać uzupełnienia uzasadnienia poprzez zamieszczenie w nim określonych kwestii objętych żądaniem strony. Takie działanie zmierza w istocie nie do uzupełnienia ale do zmiany uzasadnienia przez zamieszczenie w nim wskazanych przez stronę okoliczności.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 15 listopada 2018 r., sygn. akt I OPP 88/18 odrzucił skargę na przewlekłość postępowania. Tym samym Naczelny Sąd Administracyjny orzekł o całości sprawy i dlatego też nie ma podstaw do uzupełnienia wskazanego postanowienia. Stąd żądanie wskazane we wniosku o uzupełnienie postanowienia nie mogło zostać uwzględnione.

Wyjaśnić przy tym należy, że skarga na przewlekłość postępowania nie służy weryfikacji orzeczeń wydanych przez sąd rozpoznający sprawę, dlatego Naczelny Sąd Administracyjny nie może w postępowaniu z takiej skargi wkraczać w zakres oceny faktycznej i prawnej sprawy dokonanej przez Sąd I instancji.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 157 § 1 w związku z art. 166, art. 193 i art. 197 § 2 p.p.s.a. oraz art. 8 ust. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.