Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1145058

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 8 marca 2012 r.
I OPP 5/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Włodzimierz Ryms (spr.).

Sędziowie NSA: Zofia Flasińska, Marek Stojanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie ze skargi K. M. na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Z. w przedmiocie sfinansowania kosztów praktyk zawodowych sygn. akt II SAB/Bk 72/11 postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący K. M. wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie z jego skargi na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Z. w przedmiocie sfinansowania kosztów praktyk zawodowych, żądając stwierdzenia przewlekłość postępowania oraz przyznania kwoty 20.000 zł.

Z akt sprawy wynika, że skarga wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku dnia 14 listopada 2011 r. Odpis odpowiedzi na skargę został doręczony skarżącemu w dniu 18 listopada 2011 r. Zarządzeniem z dnia 5 stycznia 2012 r. wyznaczono termin rozprawy na dzień 14 lutego 2012 r. W dniu 14 lutego 2012 r. zamknięto rozprawę i odroczono termin publikacji na dzień 23 lutego 2012 r. Wyrokiem z dnia 23 lutego 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zobowiązał Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Z. do załatwienia wniosków skarżącego w formie decyzji w terminie 14 dni od daty zwrotu organowi akt administracyjnych sprawy i stwierdził, że bezczynność organu nie nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa. Skarżący wniósł skargę na przewlekłość postępowania w dniu 14 lutego 2012 r. (data prezentaty, k 19.)

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga na przewlekłość postępowania podlega oddaleniu, albowiem nie doszło do naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku.

Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeśli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania jej sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki; Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm., zwanej dalej ustawą). Konieczne jest więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu sądowym (przewlekłość postępowania) oraz że zwłoka w postępowaniu sądowym jest nieuzasadniona. Stosownie do art. 2 ustawy, o nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, jeśli postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także zachowań stron, a w szczególności strony, która zarzuca przewlekłość postępowania. Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznawania wszystkich spraw wniesionych do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznawanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach.

Ustawa nie określa wprost jaki okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy należy uznać za nieuzasadnioną zwłokę. Pewna wskazówka wynika jednak z art. 14 ustawy, który stanowi, że ponowna skarga na przewlekłość postępowania w tej samej sprawie może być wniesiona po upływie 12 miesięcy. Oznacza to, iż ustawodawca uznał za przewlekłe postępowanie, które trwa dłużej niż 12 miesięcy. Przy czym, jeżeli postępowanie trwa dłużej niż 12 miesięcy nie oznacza to samo przez się, że nastąpiła przewlekłość postępowania w rozumieniu tej ustawy.

W tej sprawie nie można zarzucić Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku przewlekłości postępowania w rozumieniu ustawy. Poszczególne czynności sądowe podejmowane były prawidłowo i bez nieuzasadnionej zwłoki. Wyrokiem z dnia 23 lutego 2012 r., po rozpoznaniu skargi, Sąd zobowiązał organ do załatwienia wniosków skarżącego w formie decyzji. Od przekazania skargi do Sądu przez organ (14 listopada 2011 r.) do wydania wyroku upłynęły 3 miesiące. Taki okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy nie pozwala stwierdzić, że prawo strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone.

Mając powyższe względy na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku stwierdzając, że w tym postępowaniu nie można mówić o przewlekłości w rozumieniu przepisów ustawy.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.