Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1239416

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 14 grudnia 2012 r.
I OPP 46/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Włodzimierz Ryms.

Sędziowie NSA: Zofia Flasińska (spr.), Marek Stojanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi T. T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SAB/Wr 94/12 w sprawie ze skargi T. T. na bezczynność Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim w przedmiocie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 22 listopada 2012 r. T. T. wniosła skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 94/12. W uzasadnieniu skarżąca wskazała, iż Sąd od dnia wniesienia skargi tj. 10 sierpnia 2012 r. wiedział, że sprawa nie należy do właściwości sądów administracyjnych i mimo tego odrzucił skargę dopiero postanowieniem z dnia 19 października 2012 r. Skarżąca zarzuciła Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu również to, że nie przekazał sprawy do rozpoznania właściwemu sądowi powszechnemu.

Z akt sprawy wynika, że w piśmie z dnia 10 sierpnia 2012 r. T. T. wniosła - za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim - skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na bezczynność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu (skarga zarejestrowana pod sygn. akt IV SAB/Wr 93/12) oraz Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim (skarga zarejestrowana pod sygn. akt IV SAB/Wr 94/12) w przedmiocie wydania orzeczenia o niepełnosprawności, jak również na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim z dnia (...) lipca 2012 r. stwierdzające bezskuteczność zażalenia (skarga zarejestrowana pod sygn. akt IV SA/Wr 575/12). Pismo to wpłynęło do Sądu 23 sierpnia 2012 r.

W sprawie ze skargi T. T. na bezczynność Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim (sygn. akt IV SAB/Wr 94/12) zarządzeniem z dnia 31 sierpnia 2012 r. sędzia sprawozdawca wezwał skarżącą do wykazania w terminie 7 dni czy przed złożeniem skargi w tej sprawie wystąpiła do organu wyższego stopnia w trybie określonym w art. 37 k.p.a. Pismami z dnia 24 września 2012 r. i z dnia 4 października 2012 r. skarżąca udzieliła odpowiedzi na powyższe wezwanie. W związku z chorobą sędziego sprawozdawcy, pismem z dnia 17 października 2012 r., Przewodniczący Wydziału zwrócił się do Kolegium Sądu o wyrażenie zgody na przesunięcie m.in. tej sprawy do referatu innego sędziego.

Postanowieniem z dnia 19 października 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę T. T. na bezczynność Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim. Orzeczenie to zostało doręczone skarżącej w dniu 26 października 2012 r.

Postanowieniem z dnia 26 listopada 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił wniosek skarżącej z dnia 22 listopada 2012 r. o przekazanie tej sprawy właściwemu sądowi powszechnemu.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W przedstawionym stanie faktycznym skarga T. T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu nie zasługuje na uwzględnienie.

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeżeli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Wynika to z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm. - zwanej dalej ustawą). Konieczne jest więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu sądowym (przewlekłość postępowania) oraz że zwłoka w postępowaniu sądowym jest nieuzasadniona. Stosownie do art. 2 wskazanej ustawy, o nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, jeżeli postępowanie w sprawie trwa dłużej, niż to konieczne, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także zachowań stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania. Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznania wszystkich spraw wniesionych do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach.

Ustawa nie określa wprost, jaki okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy należy uznać za nieuzasadnioną zwłokę. Pewna wskazówka wynika jednak z art. 14 ustawy, który stanowi, że skarżący może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po upływnie 12 miesięcy. Oznacza to, iż ustawodawca uznał za przewlekłe takie postępowanie, które trwa dłużej niż 12 miesięcy (por. postanowienia NSA: z dnia 24 kwietnia 2008 r., I OPP 16/08, Lex 479698, z dnia 4 czerwca 2008 r., I OPP 20/08, Lex 479136, z dnia 24 lipca 2008 r., II OPP 20/08, Lex 493700).

W przedmiotowej sprawie nie można zarzucić Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu, że naruszył prawo strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Od dnia wpływu skargi do Sądu (23 sierpnia 2012 r.) do dnia wydania orzeczenia kończącego postępowanie w tej sprawie (19 października 2012 r.) upłynęło 2 miesiące, a do dnia złożenia przez skarżącą skargi na przewlekłość postępowania (22 listopada 2012 r.) upłynęło 3 miesiące.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu podejmował czynności w tej sprawie w rozsądnych terminach, aczkolwiek zbędne było wzywanie skarżącej do wyjaśnienia czy przed wniesieniem skargi wyczerpała przysługujące jej środki zaskarżenia, w sytuacji, gdy Sąd uznał, że skarga i tak podlega odrzuceniu z uwagi na to, że sprawa nie należy do właściwości sądów administracyjnych. To uchybienie Sądu nie spowodowało jednak nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie, uzasadniającego stwierdzenie, że naruszone zostało prawo strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Mając powyższe na względzie, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy orzekł o oddaleniu skargi na przewlekłość postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.