I OPP 153/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1624277

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2015 r. I OPP 153/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Włodzimierz Ryms.

Sędziowie NSA: Zofia Flasińska (spr.), Marek Stojanowski.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi M. O. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 1205/14 w sprawie ze skargi M. O. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia (...) maja 2014 r., nr (...) w przedmiocie uznania zażalenia za uzasadnione postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Skarga M. O. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia (...) maja 2014 r. w przedmiocie uznania zażalenia za uzasadnione wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w dniu 30 lipca 2014 r.

W dniu 1 sierpnia 2014 r. odpis odpowiedzi na skargę został wysłany do skarżącego, a w dniu 28 sierpnia 2014 r. akta przedłożono sędziemu sprawozdawcy. Postanowieniem z dnia 13 października 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił tę skargę. Postanowieniem z dnia 26 listopada 2014 r. Sąd odrzucił skargę kasacyjną M. O. od tego postanowienia.

W dniu 16 grudnia 2014 r. M. O. złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie III SA/Kr 1205/14. Skarżący podniósł, iż do chwili obecnej Sąd nie rozpoznał jego skargi i nie wydał wyroku co do istoty sprawy.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga M. O. na naruszenie jego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu sądowym toczącym się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1205/14 nie zasługuje na uwzględnienie.

Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeśli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności tego sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania jej sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.). Konieczne jest więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu sądowym (przewlekłość postępowania) oraz że zwłoka ta jest nieuzasadniona. Stosownie do art. 2 ustawy, o nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, jeśli postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne do jego zakończenia, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także zachowań stron, a w szczególności strony, która zarzuca przewlekłość postępowania. Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznawania wszystkich spraw wniesionych do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznawanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach.

Ustawa nie określa wprost, jaki okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy należy uznać za nieuzasadnioną zwłokę. Pewna wskazówka wynika jednak z art. 14 ustawy, który stanowi, że skarżący może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po upływnie 12 miesięcy. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje się więc, iż ustawodawca uznał za przewlekłe takie postępowanie, które trwa dłużej niż 12 miesięcy. Przy czym, jeżeli postępowanie trwa dłużej niż 12 miesięcy nie oznacza to samo przez się, że nastąpiła przewlekłość postępowania w rozumieniu tej ustawy (por. postanowienia NSA: z dnia 7 marca 2014 r., II OPP 14/14, z dnia 25 lipca 2013 r., II OPP 25/13, z dnia 19 sierpnia 2011 r., II OPP 27/11, publikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, www.nsa.gov.pl).

Postępowanie w tej sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie od dnia wpływu skargi do tego Sądu (30 lipca 2014 r.) do dnia wniesienia skargi na przewlekłość postępowania (16 grudnia 2014 r.) trwało ponad 4 miesiące. Sąd podejmował czynności w tej sprawie prawidłowo i w rozsądnych terminach, zatem brak jest podstaw do stwierdzenia przewlekłości postępowania sądowego w tej sprawie.

W odniesieniu do zarzutu skarżącego, iż w sprawie tej nie wydano wyroku i nie rozpoznano istoty sprawy, wskazać należy, iż w dniu 13 października 2014 r. Sąd wydał postanowienie o odrzuceniu skargi, albowiem uznał, że na zaskarżone postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego i nie może być ono przedmiotem merytorycznej oceny Sądu. Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając skargę na przewlekłość postępowania, stosownie do art. 12 ust. 3 zdanie drugie powołanej ustawy, nie może wkraczać w zakres oceny faktycznej i prawnej sprawy, a zatem nie ocenia prawidłowości podejmowanych w sprawie rozstrzygnięć. Skarga na przewlekłość postępowania nie jest bowiem środkiem służącym do weryfikacji orzeczeń wydanych przez sąd rozpoznający sprawę. W tym zakresie stronie przysługują środki zaskarżenia przewidziane w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). W tej sprawie skarżący wniósł wprawdzie pismo z dnia 3 listopada 2014 r., które zostało potraktowane przez Sąd I instancji jako skarga kasacyjna od postanowienia z dnia 13 października 2014 r., lecz postanowieniem z dnia 26 listopada 2014 r. Sąd odrzucił tę skargę kasacyjną, gdyż nie została ona sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej ustawy orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.