I OPP 126/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2619093

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lutego 2019 r. I OPP 126/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. S. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2018 r., sygn. akt I OPP 126/18 o odrzuceniu skargi M. S. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OPP 122/18 ze skargi M. S. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OPP 118/18 ze skargi M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 918/16 ze skargi M. S. na czynność Prezydenta Miasta (...) w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 14 grudnia 2018 r. sygn. akt I OPP 126/18 Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę M. S. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OPP 122/18.

Na powyższe postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego zażalenie wniósł M. S.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r. poz. 75) w sprawach w tej ustawie nieuregulowanych do postępowania toczącego się na skutek skargi sąd stosuje odpowiednio przepisy o postępowaniu zażaleniowym obowiązujące w postępowaniu, którego skarga dotyczy. Wymieniona ustawa nie reguluje kwestii związanych z rozpoznaniem zażalenia od wydanego w sprawie postanowienia i dlatego w tym zakresie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - dalej jako "p.p.s.a.").

Stosownie zaś do treści art. 168 § 1 p.p.s.a. orzeczenie sądu administracyjnego staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje od niego środek odwoławczy. Zaskarżalne w drodze środków odwoławczych - takich jak skarga kasacyjna oraz zażalenie - są wyłącznie wyroki i postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych. Ustawodawca nie przewidział natomiast żadnych środków odwoławczych od orzeczeń (wyroków jak i postanowień) Naczelnego Sądu Administracyjnego. Stają się one prawomocne z chwilą ich wydania.

Z tych też względów zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2018 r. jest niedopuszczalne i podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, w oparciu o art. 8 ust. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w zw. z art. 178 w zw. z art. 197 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.