I OPP 107/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2567026

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2018 r. I OPP 107/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Rudnicka (spr.).

Sędziowie NSA: Marek Stojanowski, Jan Paweł Tarno.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 10 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi M.K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 429/18 w sprawie ze skargi M.K. na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w (...) z dnia (...) maja 2018 r., nr (...) w przedmiocie uznania ponaglenia za nieuzasadnione postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania

Uzasadnienie faktyczne

M.K. pismem z dnia 30 lipca 2018 r. wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 429/18.

Z akt sprawy wynika, że skarga M.K. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku za pośrednictwem organu w dniu 18 czerwca 2018 r. Zarządzeniem z dnia 19 czerwca sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt III SA/Gd 429/18.

Postanowieniem z dnia 28 czerwca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił skargę M.K.

Pismem z dnia 11 lipca 2018 r. skarżąca, na podstawie art. 157 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - dalej jako "p.p.s.a."), wniosła o uzupełnienie powyższego postanowienia.

Sędzia sprawozdawca zarządzeniem z dnia 19 lipca 2018 r. uznał pismo skarżącej z dnia 11 lipca 2018 r. za środek odwoławczy i postanowieniem z dnia 27 lipca 2018 r. odrzucił skargę kasacyjną.

Jednocześnie pismem z dnia 20 lipca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku poinformował skarżącą, że zakres uzupełnienia postanowienia jakiego domaga się skarżąca nie mieści się w katalogu okoliczności określonych w art. 157 § 1 p.p.s.a., których wystąpienie stanowić może uzasadnioną podstawę do złożenia wniosku o uzupełnienie postanowienia. Pismo to skarżąca otrzymała w dniu 26 lipca 2018 r.

W tych okolicznościach sprawy pismem z dnia 30 lipca 2018 r. skarżąca wniosła skargę na przewlekłość postępowania w sprawie III SA/Gd 429/18, wnosząc o zobowiązanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku do rozpoznania i załatwienia wniosku o uzupełnienie postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeśli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności tego sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania jej sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - Dz. U. z 2018 r. poz. 75 - dalej jako "ustawa"). Konieczne jest więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu sądowym (przewlekłość postępowania) oraz że zwłoka ta jest nieuzasadniona.

Stosownie do art. 2 ustawy, o nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, jeśli postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne do jego zakończenia, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także zachowań stron, a w szczególności strony, która zarzuca przewlekłość postępowania. Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznawania wszystkich spraw wniesionych do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznawanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach.

Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki nie określa wprost, jaki okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy należy uznać za nieuzasadnioną zwłokę. Pewna wskazówka wynika jednak z art. 14 ustawy, który stanowi, że skarżący może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po upływnie 12 miesięcy. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje się więc, iż ustawodawca uznał za przewlekłe takie postępowanie, które trwa dłużej niż 12 miesięcy.

W rozpoznawanej sprawie Sądowi I instancji nie można zarzucić przewlekłości postępowania w rozumieniu ustawy. Od dnia wpływu skargi do Sądu (18 czerwca 2018 r.) do dnia wniesienia przez skarżącą skargi na przewlekłość postępowania (30 lipca 2018 r.) minęło prawie 1,5 miesiąca, przy czym postanowieniem z dnia 28 czerwca 2018 r. WSA w Gdańsku rozpoznał sprawę i odrzucił skargę. Tym samym nie można stwierdzić, aby prawo strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone.

Jednocześnie wyjaśnić należy, że Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając skargę na przewlekłość postępowania, stosownie do art. 12 ust. 3 zdanie drugie powołanej ustawy, nie może wkraczać w zakres oceny faktycznej i prawnej sprawy, a zatem nie ocenia prawidłowości podejmowanych w sprawie rozstrzygnięć.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.