Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3008534

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 2 czerwca 2020 r.
I NSW 34/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Janusz Niczyporuk (spr.).

Sędziowie SN: Paweł Księżak, Jacek Widło.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku S. S. o uznanie ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.Przy udziale Prokuratora Generalnego i Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w dniu 2 czerwca 2020 r., odrzuca wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

S. S. pismem z 11 maja 2020 r. wniósł o stwierdzenie w trybie wyborczym na podstawie art. 4 Konstytucji RP uznanie ważności wyborów na urząd Prezydenta RP, zgłaszając jednocześnie swoją kandydaturę na ten urząd. S. S. podniósł, że wobec braku urn wyborczych przy Urzędzie Pocztowym oraz lokalu wyborczym oddaje swój głos na swoją kandydaturę bezpośrednio do Sądu Najwyższego i wnosi w świetle wskazanych okoliczności jak na wstępie.

Państwowa Komisja Wyborcza w odpowiedzi na protest wniosła o pozostawienie go bez dalszego biegu z uwagi na brak podstaw do jego złożenia.

Prokurator Generalny w odpowiedzi na protest wniósł o pozostawienie protestu bez dalszego biegu. Prokurator Generalny powołując się na treść art. 321 § 1 k.wyb. wyjaśnił, że protest przeciwko wyborowi Prezydenta RP wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą. W ocenie Prokuratora Generalnego, z uwagi na fakt nieodbycia się wskazanych wyborów, protest S. S. stał się bezprzedmiotowy, co nastąpiło w wyniku nierozpoczęcia biegu 14 - dniowego termin na jego złożenie.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 129 ust. 1 Konstytucji RP ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza Sąd Najwyższy.

Stosownie do art. 324 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684; dalej: k.wyb.) Sąd Najwyższy na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz po rozpoznaniu protestów rozstrzyga o ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej. Art. 324 § 1a k.wyb. przewiduje, że w sprawie ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Sąd Najwyższy orzeka w składzie całej właściwej Izby. Zgodnie z art. 26 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 825) stwierdzanie ważności wyborów należy do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Jak wynika z zestawienia powołanych przepisów Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozstrzyga o ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej z urzędu, a podstawą tego rozstrzygnięcia są sprawozdanie z wyborów przedstawione przez Państwową Komisję Wyborczą oraz opinie wydane w wyniku rozpoznania protestów przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej. Skoro żaden inny podmiot nie został wyposażony w kompetencję do żądania stwierdzenia ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, to w zaistniałym stanie faktycznym wniosek zgłoszony przez S. S. - jako niedopuszczalny - należało odrzucić.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.