I Ns 769/16 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2689706

Postanowienie Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 7 marca 2019 r. I Ns 769/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Agnieszka Poręba.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2019 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z wniosku S. U. przy uczestnictwie K. U., J. U. (1), M. P., J. U. (2), M. U., A. W., M. Ł. o dział spadku

postanawia

I. ustalić, że przedmiot postępowania stanowią działki ewidencyjne nr (...) o pow. 0,81 ha objęta (...) położona w B. gm. Ł. oraz (...) o pow. 0,29 ha objęta (...) położona w M. gm. Ł.,

II. ujawnić zgodnie z mapą z projektem podziału działki nr (...) według projektu nr 1 sporządzonego przez geodetę J. W. w dniu 30 maja 2018 r. wpisanego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starosty (...) pod nr (...) w dniu 19 czerwca 2018 r., że dz. ewid. nr (...) (szczegółowo opisana w pkt I postanowienia) dzieli się na działki (...) o pow. 0,5874 ha i (...) o pow. 0,2187 ha,

III. dokonać działu spadku po R. U. w ten sposób, że:

1. działkę ew. nr (...) i (...) szczegółowo opisane w pkt I i II postanowienia przyznać na wyłączną własność wnioskodawcy S. U.,

2. działkę ewid. nr (...) szczegółowo opisaną w pkt I i II postanowienia przyznać na wyłączną własność uczestnika J. U. (1),

IV. zasądzić od wnioskodawcy S. U. na rzecz uczestników K. U. i M. U. kwoty po 1851,30 zł (jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 30/100) tytułem spłaty z udziału spadkowego,

V. zasądzić od wnioskodawcy S. U. na rzecz uczestnika J. U. (1) kwotę 1189,66 zł (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 66/100) tytułem dopłaty do udziału spadkowego

VI. w pozostałym zakresie nie zasądzać spłat ani dopłat,

VII. wartość przedmiotu postępowania ustalić na kwotę (...) (słownie czterdzieści tysięcy czterysta złotych) zł,

VIII. stwierdzić, że wnioskodawca i uczestnicy ponoszą koszty związane ze swoim udziałem w sprawie,

IX. nakazuje ściągnąć od uczestnika J. U. (1) na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Nowym Sączu) kwotę 3393,32 zł (trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 32/100) tytułem wydatków uiszczonych w postępowaniu tymczasowo przez Skarb Państwa,

X. w pozostałym zakresie nieopłaconymi kosztami sądowymi obciążyć Skarb Państwa.

Z:/ 1. (...)

Dnia 7 marca 2019 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.