Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723871

Postanowienie
Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze
z dnia 22 lutego 2019 r.
I Ns 645/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Zenon Węcławik.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2019 r. w Kamiennej Górze na rozprawie sprawy z wniosku T. P. przy udziale J. N., K. K., Ł. M., M. M., M. N., M. S., A. G., E. S., V. T. i J. A. T. o dział spadku po M. P.i zniesienie współwłasności

postanawia:

I. ustalić, że przedmiotem współwłasności stron i spadku po M. P., zmarłej dnia 23 lipca 2015 r. w L. są:

1. odrębny lokal mieszkalny nr (...) w L., ulica (...), dla którego Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą za numerem (...) wraz z udziałem wynoszącym (...) w prawie własności wspólnych części budynku i prawie własności działki nr (...) o pow. 0,0387 ha w L., obręb 3, dla którego Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą za numerem (...) - wartości 16.000,00 zł,

2. jedna tona węgla - o wartości 500,00 zł,

3. pralka - o wartości 100,00 zł,

4. lodówka I. - o wartości 100,00 zł,

5. maszyna do szycia - o wartości 100,00 zł,

6. telewizor 32" - o wartości 100,00 zł,

7. kuchenka gazowa - o wartości 50,00 zł,

8. zegarek z paskiem - o wartości 20,00 zł,

9. sofa - o wartości 10,00 zł,

10. ławo-stół - o wartości 10,00 zł,

11. meblościanka - o wartości 10,00 zł,

12. szafa biała - o wartości 10,00 zł,

13. wersalka - o wartości 0,00 zł,

14. fotel - o wartości 0,00 zł,

15. złoty pierścionek - o wartości 300,00 zł,

- to jest majątek o łącznej wartości 17.310,00 zł,

II. ustalić, że udziały stron we współwłasności i majątku spadkowym opisanym w punkcie I niniejszego postanowienia wynoszą:

1) T. P.- 20/80 części,

2) K. K. - 20/80 części,

3) A. G. - 5/80 części,

4) E. S. - 5/80 części,

5) V. T. - 5/80 części,

6) J. A. T.- 5/80 części,

7) Ł. M. - 4/80 części,

8) M. M. - 4/80 części,

9) M. H. N.- 4/80 części,

10) M. S. - 4/80 części,

11) J. N. - 4/80 części,

III. dokonać działu spadku po M. P.i zniesienia współwłasności majątku opisanego w pkt I niniejszego postanowienia w ten sposób, że:

- składniki majątkowe opisane w pkt I ppkt 1 - 14 niniejszego postanowienia przyznać na wyłączną własność J. N., c. J. i H.,

- składnik majątkowy opisany w pkt I ppkt 15 niniejszego postanowienia przyznać na wyłączną własność K. K.,

IV. nakazać T. P., aby wydała J. E. N. w terminie trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się niniejszego postanowienia lokal mieszkalny nr (...) w L., ulica (...),

V. zasądzić od J. N. na rzecz T. P.spłatę w kwocie 4.327,50 zł, płatną w terminie jednego miesiąca od chwili uprawomocnienia się niniejszego postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

VI. zasądzić od J. N. na rzecz K. K. spłatę w kwocie 4.027,50 zł, płatną w terminie jednego miesiąca od chwili uprawomocnienia się niniejszego postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

VII. zasądzić od J. N. na rzecz M. H. N.spłatę w kwocie 865,50 zł, płatną w terminie jednego miesiąca od chwili uprawomocnienia się niniejszego postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

VIII. zasądzić od J. N. na rzecz T. P.kwotę 543,16 zł, tytułem zwrotu nakładów na majątek spadkowy,

IX. zasądzić od K. K. na rzecz T. P.kwotę 301,80 zł, tytułem zwrotu nakładów na majątek spadkowy,

X. zasądzić od M. H. N.na rzecz T. P.kwotę 60,36 zł, tytułem zwrotu nakładów na majątek spadkowy, XI. oddalić dalej idący wniosek T. P. o zwrot nakładów na majątek spadkowy, XII. oddalić wniosek T. P. o ustalenie niespłaconego długu spadkowego - wierzytelności (...) Bank (...) S.A. we W. z tytułu kredytu nr (...),

XIII. nakazać J. N., aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa (kasa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze) kwotę 500,00 zł tytułem brakującej części opłaty sądowej, XIV. pozostawić strony przy poniesionych kosztach postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskodawczyni T. P. wniosła o ustalenie, że w skład spadku po zmarłej w dniu 23 lipca 2015 r. M. P. wchodzi:

1) odrębny lokal mieszkalny nr (...) w L., ul. (...), o pow. łącznej 37,30 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr (...) wraz z udziałem 26,03% w częściach wspólnych budynku o wartości 16 000,00 zł,

2) tona węgla - 700,00 zł,

3) pralka - 400,00 zł,

4) lodówka I. - 800,00 zł

5) maszyna do szycia - 400,00 zł

6) telewizor 32" - 900,00 zł

7) kuchenka gazowa - 100,00 zł,

8) zegarek z paskiem - 20,00 zł,

9) sofa - 10,00 zł,

10) ławo-stół - 50,00 zł,

11) meblościanka - 100,00 zł,

12) szafa biała - 50,00 zł,

13) fotel- 0,00 zł,

14) wersalka - 0,00 zł,

15) złoty pierścionek- 300,00 zł.

Wniosła o ustalenie, że pokryła ona długi spadkowe poniosła nakłady na majątek spadkowy w kwocie łącznie 3 535,39 zł, oraz że do długów spadkowych należy wierzytelność (...) Bank (...) S.A. z tytułu udzielonej spadkodawczyni kredytu/pożyczki nr umowy (...) w wysokości 2 214,24 zł. T. P.wniósł o dokonanie działu spadku poprzez zarządzenie sprzedaży lokalu mieszkalnego i wchodzących w skład spadku ruchomości, dokonanie rozliczenia długów spadkowych i nakładów na majątek spadkowy z uwzględnieniem kosztów niniejszego postępowania w kwocie 2 777,00 zł. Ponadto wniosła o podział uzyskanej sumy poprzez zaspokojenie w pierwszej kolejności wierzytelności (...) należącej do długów spadkowych, względnie przyznanie wnioskodawczyni sumy pieniężnej niezbędnej na jej zaspokojeniem, zwrot wnioskodawczyni pokrytych przez nią długów spadkowych i nakładów a spadek oraz kosztów postępowania, a pozostałą jej część, rozdzielenie pomiędzy spadkobierców stosowanie do ich udziałów spadku. W uzasadnieniu podała, iż postanowieniem z dnia 10 czerwca 2016 r. spadek po M. P.nabyli: Z. P. i K. K. po 20/80 części, J. N., Ł. M., M. M., M. N.i M. S. po 4/8 części, V. T., J. T., A. G. i E. S. po 5/80 części. Natomiast w dniu 28 maja 2016 r. zmarł Z. P. nie pozostawiając testamentu, w dacie śmierci był żonaty z wnioskodawczynią, a z poprzedniego związku posiadał dwoje dzieci: M. P.i D. G. T. P. podała, iż pokryła ponad wysokość wypłaconego zasiłku pogrzebowego ZUS w kwocie 4000 zł długi spadkowe i poczyniła nakłady na majątek spadkowy w kwocie łącznie 3 535,39 zł ponadto poniosła koszty postępowania spadkowego w kwocie 2 777,00 zł.

Uczestnicy postępowania D. G. (k. 112), M. P. (k. 113), J. N. (k. 115), M. N. (k. 118) zgodzili się z wnioskiem T. P.

K. K. wniosła o przyznanie mieszkania na rzecz J. N., dla siebie chciałaby tylko pierścionek (k. 131, k. 212).

Na rozprawie w dniu 23 listopada 2018 r. T. P. wniosła o przyznanie mieszkanie i jego wyposażenia na rzecz J. N. oraz złotego pierścionka dla K. K. Wskazała ostatecznie wartości majątku spadkowego:

1) mieszkanie o wartości - 16 000,00 zł,

2) tona węgla - 500,00 zł,

3) pralka - 100,00 zł,

4) lodówka I. - 100,00 zł,

5) maszyna do szycia - 100,00 zł,

6) telewizor 32" - 100,00 zł,

7) kuchenka gazowa - 50,00 zł,

8) zegarek z paskiem - 20,00 zł,

9) sofa - 10,00 zł,

10) ławo-stół - 10,00 zł,

11) meblościanka - 10,00 zł,

12) szafa biała - 10,00 zł,

13) fotel - 0,00 zł,

14) wersalka - 0,00 zł,

15) złoty pierścionek - 300,00 zł (k.

212-213).

J. N. na rozprawie w dniu 23 listopada 2018 r. zgodziła się ze wskazanym we wniosku składem spadku i jego wartością. Wniosła o przyznanie ich na jej rzecz oprócz pierścionka, który powinna dostać K. K., (k. 212v.).

A. G. na rozprawie w dniu 23 listopada 2018 r. zgodziła się ze wskazanym we wniosku składem spadku i jego wartością oraz wniosła o przyznanie ich na rzecz J. N. (k. 212v.).

M. N.na rozprawie w dniu 23 listopada 2018 r. zgodziła się ze wskazanym we wniosku składem spadku i jego wartością oraz wniosła o przyznanie ich na rzecz J. N. (k. 213).

Pozostali uczestnicy postępowania nie złożyli żadnych oświadczeń w przedmiocie działu spadku po zmarłej M. P.

SĄD USTALIŁ NASTĘPUJĄCY STAN FAKTYCZNY

Spadkodawczyni M. P. zmarła w dniu 23 lipca 2015 r. w L., ostatnio stale przed śmiercią zamieszkiwała w L. Posiadała czworo dzieci: Z. P., K. K., H. M. i J. T. W 1987 r. zmarł J. T. pozostawiając czwórkę dzieci: W. T., J. T., A. G. i E. S. W 2007 r. zmarła H. M. pozostawiając pięcioro dzieci: J. N., Ł. M., M. M., M. N.i M. S.

Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2016 r. sygn. akt I Ns 78/16 stwierdzono, że spadek po M. P.na podstawie ustawy nabyły dzieci: Z. P. i K. K. w udziale 20/80 części oraz wnuki: V. T., J. T., A. G. i E. S. w 5/80 części każde z nich, J. N., Ł. M., M. M., M. N.i M. S. w 4/80 części każde z nich.

Dowód:

- postanowienie z dnia 10 czerwca 2016 r. (k. 40 zał. akt I Ns 78/16)

- odpis skrócony aktu zgonu M. P. (k. 5 zał. akt I Ns 78/16)

- odpis skrócony aktu zgonu J. T. (k. 5 zał. akt I Ns 78/16)

- odpis skrócony aktu zgonu K. P. (k. 5 zał. akt I Ns 78/16)

- odpis skrócony aktu małżeństwa A. G. (k. 5 zał. akt I Ns 78/16)

- odpis skrócony aktu małżeństwa K. K. (k. 5 zał. akt I Ns 78/16)

- odpis skrócony aktu małżeństwa J. N. (k. 5 zał. akt I Ns 78/16)

- odpis skrócony aktu małżeństwa M. N. (k. 5 zał. akt I Ns 78/16)

- odpis skrócony aktu małżeństwa M. S. (k. 5 zał. akt I Ns 78/16)

- odpis skrócony aktu małżeństwa E. S. (k. 5 zał. akt I Ns 78/16)

- odpis skrócony aktu urodzenia J. T. (k. 5 zał. akt I Ns 78/16)

- odpis skrócony aktu urodzenia V. T. (k. 5 zał. akt I Ns 78/16)

- odpis skrócony aktu urodzenia M. M. (k. 5 zał. akt I Ns 78/16)

- odpis skrócony aktu urodzenia Ł. M. (k. 5 zał. akt I Ns 78/16)

- odpis skrócony aktu urodzenia Z. P. (k. 5 zał. akt I Ns 78/16)

W dniu 28 maja 2016 r. zmarł Z. P. pozostawiając żonę T. P.oraz dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa M. P.i D. G.

Dowód:

- ksero odpisu aktu zgonu Z. P. (k. 10)

- ksero odpisu skróconego aktu małżeństwa D. G.

- ksero odpisu skróconego aktu urodzenia M. P. (k. 12)

Postanowieniem z dnia 3 października 2017 r. sygn. akt I Ns 636/16 stwierdzono, że spadek po Z. P. na podstawie ustawy nabyli: żona T. P., córka D. G. i syn M. P. w 1/3 części każde z nich.

Dowód: - ksero postanowienie z dnia 3 października 2017 r. (k. 188)

Do działu spadku po Z. P. wchodził między innymi udział 20/80 w lokalu położonym w L., ul. (...) po zmarłej M. P. Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2018 r. sygn. akt I Ns 636/16 przyznano T. P. między innymi udział w spadku po M. P.

Dowód:

- ksero postanowienia z dnia 3 października 2017 r. (k. 188)

- ksero postanowienie z dnia 11 stycznia 2018 r. (k. 187-187v.)

Przedmiotem współwłasności stron i spadku po M. P., zmarłej dnia 23 lipca 2015 r. w L. są: 1/ odrębny lokal mieszkalny nr (...) w L., ul. (...), dla którego Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr (...) wraz z udziałem wynoszącym (...) w prawie własności wspólnych części budynku i prawie własności działki nr (...) o pow. 0,0387 ha w L., obręb 3, dla którego Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr (...) - o wartości 16.000,00 zł, 2/ jedna tona węgla - o wartości 500,00 zł, 3/ pralka - o wartości 100,00 zł, 4/ lodówka I. - o wartości 100,00 zł, 5/ maszyna do szycia - o wartości 100,00 zł, 6/ telewizor 32" - o wartości 100,00 zł, 7/ kuchenka gazowa - o wartości 50,00 zł, 8/ zegarek z paskiem - o wartości 20,00 zł, 9/ sofa - o wartości 10,00 zł, 10/ ławo-stół - o wartości 10,00 zł, 11/ meblościanka - o wartości 10,00 zł, 12/ szafa biała - o wartości 10,00 zł, 13/ wersalka - o wartości 0,00 zł, 14/ fotel - o wartości 0,00 zł, 15/ złoty pierścionek - 300,00 zł. To jest majątek o wartości łącznej 17.310,00 zł.

Dowód:

- postanowienie spadkowe (k. 9 akt)

- akty stanu cywilnego (k. 10-12 akt)

- akt notarialny (k. 13-17 akt)

- faktura zakupu ruchomości (k. 18 akt)

- odpis księgi wieczystej nr (...) (k. 19-24 akt)

- postanowienie o dziale spadku po Z. P. (k. 187 akt)

- postanowienie o spadkobraniu po Z. P. (k. 188 akt)

- zeznania wnioskodawczyni T. P. (k. 213-213v.)

- zeznania ucz. post. K. K. (k. 213v.)

- zeznania ucz. post. M. N. (k. 213v.-214)

- zeznania ucz. post. J. N. (k. 213v.)

- załączone akta tut. Sądu I Ns 78/16

Udziały stron we współwłasności i majątku opisanym wyżej wynoszą: 1/ T. P.- 20/80, 2/ K. K. - 20/80, 3/ A. G. - 5/80, 4/ E. S. - 5/80, 5/ V. T. - 5/80, 6/ J. A. T.- 5/80, 7/ Ł. M. - 4/80, 8/ M. M. - 4/80, 9/ M. H. N.- 4/80, 10/ M. S. - 4/80, 11/ J. N. - 4/80.

Dowód:

- postanowienie spadkowe (k. 9 akt)

- akt notarialny (k. 13-17 akt)

- odpis księgi wieczystej nr (...) (k. 19-24 akt)

- postanowienie o dziale spadku po Z. P. (k. 187 akt)

- postanowienie o spadkobraniu po Z. P. (k. 188 akt)

- załączone akta tut. Sądu I Ns 78/16

T. P. dokonała nakładów na majątek spadkowy po M. P.i będący też przedmiotem współwłasności - odrębny lokal mieszkalny nr (...) w L., ul. (...), dla którego Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr (...) - w łącznej wysokości 1 270,03 zł. W przedmiotowym lokalu nikt nie zamieszkuje od śmierci M. P., a klucze do niego posiada jedynie T. P.

Dowód:

- dokumentacja dot. nakładów wnioskodawczym na spadek (k. 27- 59)

- wyciąg z rachunku bankowego (k. 201)

- przelewy bankowe (k. 202-205 i 207)

- dowody wpłat wnioskodawczyni (k. 208-210)

- zeznania wnioskodawczyni T. P. (k. 213-213v.)

- zeznania ucz. post. K. K. (k. 213v.)

- zeznania ucz. post. M. N. (k. 213v.-214)

- zeznania ucz. post. J. N. (k. 213v.)

M. P. posiadała na dzień 7 lutego 2018 r. zadłużenie w (...) Bank (...) S.A. we W. z tytułu kredytu nr (...) w kwocie 2.555,33 zł. Na dzień zaś 7 grudnia 2018 r. wynosiło ono 2.711,37 zł.

Dowód:

- pismo z banku wraz z umową kredytu (k. 161-163v.)

- informacja bankowa (k. 228 akt)

Uzasadnienie prawne

SĄD ZWAŻYŁ CO NASTĘPUJE

Poczynione w sprawie ustalenia nie budzą wątpliwości, gdyż znajdują podstawę w przedstawionych dokumentach. Jeżeli chodzi o dowody z dokumentów, na których swe ustalenia oparł sąd, ich autentyczność i prawdziwość nie były podważane, w związku z czym stanowiły one wiarygodną podstawę ustaleń faktycznych. Sąd dał wiarę zeznaniom przesłuchanych uczestników postępowania oraz wnioskodawczyni albowiem wzajemnie się ze sobą pokrywały.

Spadkobiercy nabywają spadek w stanie istniejącym w chwili jego otwarcia. Z postanowieniem z dnia 10 czerwca 2016 r. sygn. akt I Ns 78/16 stwierdzono, że spadek po M. P.na podstawie ustawy nabyły dzieci: Z. P. i K. K. w udziale 20/80 części oraz wnuki: V. T., J. T., A. G. i E. S. w 5/80 części każde z nich, J. N., Ł. M., M. M., M. N.i M. S. w 4/80 części każde z nich. Spadkobiercami po zmarłym Z. P. jest jego żona T. P.oraz dzieci D. G. i M. P. w 1/3 części każde z nich. Jednakże postanowieniem z dnia 11 stycznia 2018 r. sygn. akt I Ns 636/16 przyznano T. P.udział w spadku po M. P. w wysokości 20/80. W niniejszej sprawie można wyodrębnić 2 główne masy spadkowe tj. nieruchomość i ruchomości.

Podział majątku wspólnego, dział spadku i zniesienie współwłasności mogą nastąpić bądź poprzez podział fizyczny rzeczy, jeżeli nie jest on sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości (art. 211 k.c. w zw. z art. 1035 k.c. i art. 46 k.r.o.), bądź poprzez przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sądową sprzedaż stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego (art. 212 § 2 k.c.). W myśl art. 622 § 2 k.p.c. w zw. z art. 688 k.p.c., gdy wszyscy współwłaściciele złożą zgodny wniosek co do sposobu zniesienia współwłasności, sąd wydaje postanowienie odpowiadające treści wniosku, jeżeli projekt podziału nie sprzeciwia się prawu ani zasadom współżycia społecznego, ani też nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych.

W rozpoznawanej sprawie skład spadku po M. P.jak i jego wartość był bezsporny. Nie ulegało wątpliwości, że w skład spadku po zmarłej wchodziły:

1) odrębny lokal mieszkalny nr (...) w L., ul. (...), dla którego Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr (...) wraz z udziałem wynoszącym (...) w prawie własności wspólnych części budynku i prawie własności działki nr (...) o pow. 0,0387 ha w L., obręb 3, dla którego Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr (...) - o wartości 16.000,00 zł,

2) jedna tona węgla - o wartości 500,00 zł,

3) pralka - o wartości 100,00 zł,

4) lodówka I. - o wartości 100,00 zł,

5) maszyna do szycia - o wartości 100,00 zł,

6) telewizor 32" - o wartości 100,00 zł,

7) kuchenka gazowa - o wartości 50,00 zł,

8) zegarek z paskiem - o wartości 20,00 zł,

9) sofa - o wartości 10,00 zł,

10) ławo-stół - o wartości 10,00 zł,

11) meblościanka - o wartości 10,00 zł,

12) szafa biała - o wartości 10,00 zł,

13) wersalka - o wartości 0,00 zł,

14) fotel - o wartości 0,00 zł,

15) złoty pierścionek - 300,00 zł.

Łącznie majątek ma wartości 17 310,00 zł.

Sąd dokonał działu spadku po M. P. w ten sposób, że majątek z punktu 1-14 przyznał na wyłączną własność J. N., a złoty pierścionek z pkt 15 przyznał na wyłączną własność K. K. Wynikało to ze zgodnych wniosków spadkobierców, którzy złożyli swoje oświadczenia w niniejszej sprawie wnosząc o przyznanie wszystkiego J. N. z wyjątkiem złotego pierścionka, który powinien być przyznany K. K. W lokalu mieszkalnym położonym w L., ul. (...) od śmierci M. P.nikt nie mieszka, klucze do niego posiada jedynie T. P., w związku z powyższym Sąd w punkcie IV nakazał jej wydać J. N. w terminie trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się postanowienia niniejszego lokalu.

Skoro więc łączna wartość majątku spadkodawczyni wynosiła 17 310,00 zł, a T. P., K. K. i M. N.wniosły o spłatę swoich udziałów, Sąd zasądził na ich rzecz spłatę zgodnie ich udziałem w majątku. T. P.posiadała 20/80 części spadku, a więc należała jej się spłata od J. N. w wysokości 4 327,50 zł (pkt V). K. K. posiadała 20/80 części spadku, a więc również należałaby jej się spłata w wysokości 4 327,50 jednakże przyznany został na jej rzecz pierścionek złoty w wysokości zł, a więc należy jej się spłata od J. N. w wysokości 4 027,50 zł (4 327,50 zł - 300,00 zł). Uwzględniono to w punkcie VI postanowienia. Natomiast M. N.posiadała 4/80 części spadku, a więc należała jej się spłata od J. N. w wysokości 865,50 zł (pkt VII). Sąd określił termin zapłaty kwot w terminie jednego miesiąca od chwili uprawomocnienia się postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie przyjmując, że uczestniczka postępowania J. N. będzie w stanie zgromadzić w tym terminie kwoty by wypłacić zasądzone spłaty. Z drugiej zaś strony nie jest to termin na tyle odległy by powstała krzywda dla któregokolwiek z uprawnionych. W zakresie odsetek Sąd oparł się na treści przepisu 212 § 3 k.c. w zw. z art. 1035 k.c., który stanowi, że w razie ustalenia spłat Sąd ustali wysokość i termin uiszczenia odsetek.

Uwzględnieniu podlegało zgłoszone przez wnioskodawczynię rozliczenie nakładów z jej majątku osobistego poniesione na majątek spadkowy, jednakże nie w wysokości przez nią zgłoszonej. Wykazała ona jedynie kwoty w wysokości 1 270,03 zł, które poniosła na majątek spadkowy, pozostałe nie zostały przez nią wykazane. Zgodnie z art. 618 § 1 k.p.c., w postępowaniu o zniesienie współwłasności sąd rozstrzyga także wzajemne roszczenia współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy. Roszczenia o których mowa w tym przepisie, to przede wszystkim roszczenia związane z korzystaniem z rzeczy wspólnej, pobieraniem z niej pożytków i przychodów oraz dokonanych nakładów. W myśl art. 207 k.c. pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. Pojęcie wydatków użyte w art. 207 k.c. jest w orzecznictwie rozumiane szeroko. Przyjmuje się, że w pojęciu tym mieszczą się także nakłady, nie tylko konieczne, lecz także inwestycyjne, prowadzące do zwiększenia wartości rzeczy wspólnej. Wydatkiem w rozumieniu tego unormowania jest nie tylko wydatek zmierzający do zachowania wspólnego prawa, lecz także wydatek poniesiony na normalną eksploatację rzeczy. Z kolei ciężarami w rozumieniu art. 207 k.c. są m.in. podatki i inne świadczenia o charakterze publicznoprawnym obciążające współwłaścicieli nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności.

W sprawie bezspornie ustalono, że od daty otwarcia spadku, to wnioskodawczym ponosiła wszelkie wydatki i ciężary związane z lokalem mieszkalnym położonym w L., ul. (...). W wyniku działu spadku przyznany on został J. N., pierścionek zaś K. K. W związku z powyższym - po myśli art. 1034 § 2 k.c. i art. 1034 (2)k.c. - należał się wnioskodawczyni T. P.od stron, które uzyskały przysporzenia wynikające z podziału, to jest od J. N., K. K. i M. N., zwrot wykazanych przez wnioskodawczynię nakładów poczynionych na majątek spadkowy. Zgodnie z ostatnim przywołanym przepisem, od chwili działu spadku spadkobiercy, ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe proporcjonalnie do wartości otrzymanych przez nich przysporzeń. Stosownie do powyższego dokonano rozliczenia długów spadkowych w punktach VIII - X postanowienia. W punkcie VIII zasądzono od J. N. na rzecz T. P.kwotę 543,16 zł w udziale 36/80, gdyż obejmuje to jej udział i udziały niespłacone, więc jest to jej przysporzenie. Jednakże ułamek odpowiedzialności należy liczyć już nie od wartości spadku, lecz od wartości całego długu wynoszącego 1.270,03 zł. W punkcie IX Sąd zasądził z kolei od K. K. na rzecz T. P.kwotę 310,80 zł tytułem zwrotu nakładów na majątek spadkowy, co odpowiada jej udziałowi 20/80. Natomiast w punkcie X Sąd zasądził od M. N.na rzecz T. P.kwotę 60,36 zł tytułem zwrotu nakładów na majątek spadkowy, co odpowiada jej udziałowi 4/80. W punkcie XI Sąd oddalił dalej idący wniosek T. P. o zwrot nakładów na majątek spadkowy tj. ponad kwotę 1 270,03 zł, gdyż nie została ona ponad nią wykazana.

T. P.wnosiła również o ustalenie, że do długów spadkowych należy wierzytelność (...) Bank (...) S.A. z tytułu udzielonej spadkodawczyni kredytu/pożyczki nr umowy (...) w wysokości 2 214,24 zł. Jednakże nie została ona rozliczona, ponieważ należy ją zaliczyć do długów spadkowych, których nie rozlicza się przy dziale spadku. Postępowanie o dział spadku nie obejmuje jednakże istniejących wierzytelności względem spadkodawcy (niespłaconych długów spadkowych). Sąd spadku nie może rozstrzygać w szczególności, którego wierzyciela ma spłacić dany spadkobierca. Takie postanowienia naruszają art. 1034 i art. 1034 (2) k.c. (zob. postanowienie SN z dnia 26 stycznia 1972 r., III CRN 477/71, OSPiKA 1972, z. 9, poz. 174, z omówieniem W. S., Przegląd orzecznictwa, PiP 1973, z. 11, s. 126 oraz postanowienie SN z dnia 20 września 2000 r., I CKN 295/00, OSNC 2001, Nr 2, poz. 32, z omówieniem W. R., Przegląd orzecznictwa, PS 2005, nr 11-12, s. 233). Dlatego w punkcie XII postanowienia oddalono wniosek T. P. w tym zakresie.

Sąd w punkcie XIII na podstawie art. 520 § 2 k.p.c. nakazał J. N., aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa kwotę 500,00 zł tytułem brakującej części opłaty sądowej.

Natomiast w punkcie XIV pozostawił strony przy poniesionych kosztach postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.