Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2605204

Postanowienie
Sądu Rejonowego w Giżycku
z dnia 3 grudnia 2018 r.
I Ns 336/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Marek Makowczenko.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2018 r. w Giżycku na rozprawie sprawy z wniosku E. M. (1) o stwierdzenie nabycia spadku po M. M. (1) stwierdza, że spadek po M. M. (1) zmarłej dnia 7 grudnia 2017 r. w G. ostatnio stale zamieszkałej w G. na podstawie testamentu notarialnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. nabyła:

córka B. L. c. Z. i M. w całości Sygn. akt I Ns 4336/18

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskodawca E. M. (2) wnosił o stwierdzenie nabycia spadku po M. M. (3) na podstawie testamentu notarialnego z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

M. M. (3) zmarła7 grudnia 2017 r. w G., gdzie na stałe przed śmiercią mieszkała (akta USC k.5, zapewnienie spadkowe). Spadkodawczyni dwa razy zawierała związek małżeński. W chwili śmierci była wdową. Miał troje dzieci: E. M. (2), B. L. oraz E. A. (zapewnienie spadkowe).

W dniu 6 sierpnia 2015 r. w R. w Kancelarii Notarialnej notariusz T. W. spadkodawczyni sporządziła testament w formie aktu notarialnego (k. 45a). W dokumencie tym M. M. (3) powołała do spadku po sobie swoją córkę B. L. Jednocześnie spadkodawczyni odwołała wcześniejszy testament sporządzony dnia 12 marca 2009 r. w tej samej Kancelarii Notarialnej.

Stosownie do brzmienia art. 626 § 1 k.c. powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. W sprawie spadkodawczyni sporządziła testament w formie aktu notarialnego, czego możliwość przewiduje art. 950 k.c.

Dokument ten po jego otwarciu i ogłoszeniu na rozprawie w dniu 3 grudnia 2018 r. nie został zakwestionowany. W tej sytuacji nie ma wątpliwości, że spadkodawczyni do całego spadku po sobie zgodnie z art. 959 k.c. powołała B. L., córkę Z. i M.

Mając to na uwadze należało orzec jak w postanowieniu (art. 677 § 1 k.p.c.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.