I Ns 212/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2538288

Postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 26 czerwca 2018 r. I Ns 212/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Aneta Gintowt.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Kaliszu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2018 r. w Kaliszu na rozprawie sprawy z wniosku G. M. przy udziale S. G., A. G.

- stwierdzenie nabycia spadku po T. G. zm. 21 grudnia 2017 r. postanawia:

1.

stwierdzić, że spadek po T. G. zmarłej w dniu 21 grudnia 2017 r. w K., ostatnio stale zamieszkałej w K. na podstawie ustawy z dobrodziejstwem inwentarza nabyli:

- mąż S. G.,

- syn A. G., syn S. i T., każdy z nich w 1/2 części,

2.

obciążyć wnioskodawcę kosztami postępowania w zakresie przez niego poniesionym.

W przedmiotowej sprawie, na skutek przeprowadzonego postępowania Sąd ustalił, że po zmarłej T. G. powołanie do spadku następuje z ustawy, gdyż zmarła nie pozostawiła testamentu. Żaden ze spadkobierców nie składał oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku w ustawowym terminie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.