I Ns 180/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2572261

Postanowienie Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 października 2018 r. I Ns 180/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Ewa Tomczyk.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 22 października 2018 r. w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie sprawy z wniosku B. W. z udziałem J. R. o wydanie orzeczenia w trybie art. 111 § 1 kodeksu wyborczego

postanawia:

1.

umorzyć postępowanie w sprawie;

2.

ustalić, że każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Sędzia SO Ewa Tomczyk

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskodawca B. W. we wniosku złożonym w dniu 19 października 2018 r. w trybie art. 111 § 1 kodeksu wyborczego wniósł o:

1.

zakazanie uczestnikowi postępowania J. R. rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczących wnioskodawcy jako kandydata na wójta Gminy R. w wyborach samorządowych wyznaczonych na dzień 21 października 2018 r. w zakresie sformułowania, że wnioskodawca jako Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy (...) w R. nie ustalał kręgu osób zobowiązanych do uiszczania opłat za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej, przez co uszczuplił stan finansowy budżetu Gminy R. o 200 tysięcy złotych,

2.

nakazanie uczestnikowi postępowania przeproszenia wnioskodawcy za podanie nieprawdziwych informacji na spotkaniu przedwyborczym dnia 16 października 2018 r. w Świetlicy Wiejskiej w N. przez umieszczenie w najbliższym wydaniu dziennika (...) oświadczenia na stronie 1 lub 2 o wymiarach 18 poziom, 10 cm pion, czcionka rozmiar nie mniejszy niż 14 o następującej treści:

"Nieprawdą jest, że Pan B. W. jako kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy (...) w R. nie ustalał kręgu osób zobowiązanych do uiszczania opłat za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej przez co uszczuplił stan finansowy budżetu Gminy R. i 200 tysięcy złotych",

3.

zakazanie uczestnikowi postępowania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji zawartych w punkcie 1 wniosku,

4.

zobowiązanie uczestnika postępowania do wpłacenia kwoty 5.000 zł na rzecz Schroniska dla (...) w Ł. ul. (...).

W odpowiedzi na wniosek uczestnik postępowania wniósł o oddalenie wniosku.

Pismem z dnia 22 października 2018 r. wnioskodawca wniósł o umorzenie postępowania, wskazując, że uczestnik wygrał wybory samorządowe w pierwszej turze wyborów.

Uzasadnienie prawne

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Ponieważ celem postępowania w trybie wyborczym jest ochrona prawdziwości informacji i przez to zapewnienie prawidłowości kampanii wyborczej, dochodzenie tych roszczeń po zakończeniu kampanii przeczy celowi, jakiemu omawiana ochrona ma służyć, a więc postępowanie powinno być umorzone na podstawie art. 355 § 1 w zw. z art. 13 § 1 k.p.c.

Podstawę rozstrzygnięcia o kosztach postępowania stanowił przepis art. 520 § 1 k.p.c.

Sędzia SO Ewa Tomczyk

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.