I Ns 162/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Zambrowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3102395

Postanowienie Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 24 września 2020 r. I Ns 162/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Tomasz Makaruk.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Zambrowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2020 r. w Zambrowie na rozprawie sprawy z wniosku A. S. z udziałem P. S. o podział majątku wspólnego

postanawia:

I. ustalić, że w skład majątku wspólnego A. S. i P. S. wchodzi:

a) prawo odrębnej własności położonego w budynku wielomieszkaniowym (...) przy ulicy (...) w Z. lokalu mieszkalnego (...) składającego się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 54,40 m (2), do którego przynależy komórka (...) o powierzchni 2,70 m (2), udział wynoszący 571/26585 (pięćset siedemdziesiąt jeden/dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiątych piątych) części we wspólnych częściach domu i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali i w działce pod domem nr (...) o powierzchni 2178 m (2), dla którego w tut. Sądzie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW nr (...),

b) prawo odrębnej własności położonego w podziemiach budynku wielomieszkaniowego (...) przy ulicy (...) w Z. garażu (...) o powierzchni 13,70 m (2) do którego przynależy udział wynoszący 137/26585 (sto trzydzieści siedem/dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiątych piątych) części we wspólnych częściach domu i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali i w działce pod domem nr (...) o powierzchni 2178 m (2), dla którego w tut. Sądzie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW nr (...),

c) prawo własności działki gruntu ornego oznaczonej numerem geodezyjnym (...) o powierzchni 0,1249 ha, położonej w Z., dla którego w tut. Sądzie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW nr (...),

d) prawo własności ruchomości w postaci:

1) kosiarki spalinowej marki "Leader 51",

2) szafy 2 drzwiowej w zabudowie korytarza,

3) komody 5 szufladowej,

4) zabudowy w pokoju z aneksem kuchennym składającej się z szafek stojących i zawieszanych,

5) piekarnika w zabudowie marki Electrolux,

6) kuchni mikrofalowej Amica,

7) zmywarki w zabudowie marki Electrolux AEG,

8) płyty kuchennej grzewczej 4 płytowej indukcyjnej,

9) okapu teleskopowego marki Amica,

10) lodówko zamrażarki marki LG,

11) stołu kuchennego,

12) krzeseł kuchennych sztuk 4,

13) komody w salonie,

14) kanapy 3 osobowej,

15) telewizora marki Samsung,

16) pralki marki Electrolux,

17) szafki stojącej 4 drzwiowej,

18) szafy 2 drzwiowej w pokoju dziecięcym,

19) zestawu meblowego z regałem i biblioteczką,

20) łóżka piętrowego sosnowego,

21) komody 5 szufladowej,

22) szafy 3 drzwiowej,

23) telewizora marki Panasonic,

24) dywanu podłogowego,

25) wersalki,

26) porcelany producenta "Lubiana",

27) odkurzacza marki Zelmer,

28) szafy 3 drzwiowej w garażu,

29) 3 drzwiowych szeregowych pawlaczy w garażu,

30) odkurzacza marki Zelmer przechowywanego w garażu,

31) 3 big bagów kamienia kruszonego ozdobnego;

II. dokonać podziału majątku wspólnego A. S. i P. S. w ten sposób, że przyznać na wyłączną własność:

a) wnioskodawczyni A. S. majątek szczegółowo opisany w pkt I (pierwszym) lit. a i w pkt I (pierwszym) lit. d ppkt 2-27 niniejszego postanowienia,

b) uczestnika P. S. majątek szczegółowo opisany w pkt I (pierwszym) lit. b i c, w pkt I (pierwszym) lit. d ppkt 1, 28-31 niniejszego postanowienia;

III. ustalić, iż wnioskodawczyni A. S. poniosła z majątku osobistego nakład na majątek wspólny szczegółowo opisany w pkt I lit. a niniejszego postanowienia w wysokości 7.278,91 (siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem i 91/100) złotych;

IV. zasądzić od wnioskodawczyni A. S. na rzecz uczestnika P. S. tytułem dopłaty kwotę 64.763,55 (sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy i 55/100) złotych, której płatność rozkłada na dwie raty:

a) pierwszą w wysokości 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych, płatną w terminie jednego roku od uprawomocnienia się postanowienia kończącego postępowanie w sprawie,

b) drugą w wysokości 34.763,55 (trzydzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy i 55/100) złotych, płatną w terminie dwóch lat od uprawomocnienia się postanowienia kończącego postępowanie w sprawie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;

V. wartość przedmiotu sprawy ustalić na kwotę 549.736 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć) złotych, a opłatę od wniosku na kwotę 1.000 (jeden tysiąc) złotych i uznać ją za uiszczoną w całości przez wnioskodawczynię A. S.;

VI. nakazać ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy w Zambrowie) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych od:

- wnioskodawczyni A. S. kwotę 2.779,50 (dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć i 50/100) złotych,

- uczestnika P. S. kwotę 3.779,50 (trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć i 50/100) złotych;

VII. ustalić, iż w pozostałym zakresie strony ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Uzasadnienie faktyczne

A. S. wniosła o dokonanie podziału majątku wspólnego nabytego w trakcie trwania małżeństwa z P. S. obejmującego: prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego (...) położonego przy ulicy (...) w Z., prawo odrębnej własności garażu (...) w podziemiach budynku wielolokalowego (...) przy ulicy (...) w Z. oraz prawo własności działki gruntu ornego oznaczonej numerem geodezyjnym (...) o pow. 0,1249 położonej w Z. Wnosiła także o rozliczenie poczynionego przez nią nakładu na mieszkanie w postaci wykonanego już po rozwodzie remontu.

Uczestnik P. S. uznał wniosek co do zasady, ale zakwestionował podane przez wnioskodawczynię wartości nieruchomości. Ponadto zgłosił do rozliczenia szereg ruchomości wchodzących w skład majątku wspólnego. Przyznał dokonany przez wnioskodawczynię nakład.

W odpowiedzi na stanowiska uczestnika, wnioskodawczyni zgłosiła do rozliczenia zabrane przez P. S.: 3 big bagi kamienia ozdobnego, odkurzacz Zelmer i kosiarkę spalinową.

Jeśli chodzi o sposób podziału majątku wspólnego, A. S. początkowo domagała się przyznania na swoją rzecz prawa do lokalu mieszkalnego oraz garażu, zaś na rzecz uczestnika postępowania prawa do działki gruntu ornego. W toku postępowania strony zmieniały swoje stanowiska odnośnie sposobu podziału majątku wspólnego i ostatecznie, na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2020 r., wnioskodawczyni domagała się przyznania na swoją rzecz prawa do mieszkania i garażu, a na rzecz uczestnika prawa do działki, ale tylko pod warunkiem, że dopłata na jego rzecz będzie mniejsza niż 80.000 zł. W sytuacji, gdyby dopłata miała przekraczać 80.000 zł, wniosła o przyznanie na swoją rzecz wszystkich nieruchomości wraz z ich wyposażeniem, a rozłożenie należnej uczestnikowi spłaty na 2 raty-pierwsza w wysokości 200.000 zł płatna w okresie 1,5 roku od uprawomocnienia się orzeczenia oraz 2 rata płatna w terminie 3 lat od uprawomocnienia się orzeczenia. Na powyższe nie wyraził zgody uczestnik, który wniósł o przyznanie prawa do lokalu mieszkalnego wraz z wyposażeniem na rzecz wnioskodawczyni, a na swoją rzecz prawa do garażu i działki gruntu z dopłatą rozłożoną na 9 miesięcy. Ewentualnie wniósł o przyznanie całego majątku wspólnego na swoją rzecz ze spłatą na rzecz wnioskodawczyni w terminie 6 miesięcy i zastrzeżeniem wnioskodawczyni prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym jeszcze przez okres 3 miesięcy od otrzymania spłaty. Wnioskodawczyni A. S. nie wyraziła zgody na żadną z propozycji uczestnika.

Uzasadnienie prawne

Sąd Rejonowy ustalił i zważył, co następuje:

A. S. i P. S. zawarli związek małżeński 23 października 2004 r. w Z. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Ł. (...) z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie (...) orzeczono rozwiązanie przez rozwód zawartego związku - z winy P. S. Wyrokuprawomocnił się w dniu 17 grudnia 2018 r. W trakcie trwania związku małżeńskiego strony pozostawały w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej.

W trakcie trwania związku małżeńskiego strony nabyły: prawo odrębnej własności położonego w budynku wielomieszkaniowym (...) przy ulicy (...) w Z. lokalu mieszkalnego numer (...) składającego się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 54,40 m2, do którego przynależy komórka (...) o powierzchni 2,70 m (2), udział wynoszący 571/26585 części we wspólnych częściach domu i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali i w działce pod domem nr (...) o powierzchni 2178 m (2), dla którego w tut. Sądzie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW nr (...), prawo odrębnej własności położonego w podziemiach budynku wielomieszkaniowego (...) przy ulicy (...) w Z. garażu (...) o powierzchni 13,70 m (2) do którego przynależy udział wynoszący 137/26585 części we wspólnych częściach domu i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali i w działce pod domem nr (...) o powierzchni 2178 m (2), dla którego w tut. Sądzie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW nr (...), prawo własności działki gruntu ornego oznaczonej numerem geodezyjnym (...) o powierzchni 0,1249 ha, położonej w Z., dla którego w tut. Sądzie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW nr (...), a także prawo własności ruchomości w postaci: kosiarki spalinowej marki "Leader 51", szafy 2 drzwiowej w zabudowie korytarza, komody 5 szufladowej, zabudowy w pokoju z aneksem kuchennym składającej się z szafek stojących i zawieszanych, piekarnika w zabudowie marki Electrolux, kuchni mikrofalowej Amica, zmywarki w zabudowie marki Electrolux AEG, płyty kuchennej grzewczej 4 płytowej indukcyjnej, okapu teleskopowego marki Amica, lodówko zamrażarki marki LG, stołu kuchennego, krzeseł kuchennych sztuk 4, komody w salonie, kanapy 3 osobowej, telewizora marki Samsung, pralki marki Electrolux, szafki stojącej 4 drzwiowej, szafy 2 drzwiowej w pokoju dziecięcym, zestawu meblowego z regałem i biblioteczką, łóżka piętrowego sosnowego, komody 5 szufladowej, szafy 3 drzwiowej, telewizora marki Panasonic, dywanu podłogowego, wersalki, porcelany producenta "Lubiana", odkurzacza marki Zelmer, szafy 3 drzwiowej w garażu, 3 drzwiowych szeregowych pawlaczy w garażu, odkurzacza marki Zelmer przechowywanego w garażu, 3 big bagów kamienia kruszonego ozdobnego.

P. S. wyprowadził się ze wspólnie zajmowanego mieszkania w 2016 r.

W 2018 r. A. S. przeprowadziła w mieszkaniu przy ul. (...) w Z. remont i z tego tytułu poniosła nakład w wysokości 7.278,91 zł. Łączna wartość majątku wspólnego stron postępowania wynosi 542.457,09 zł.

A. S. i P. S. pozostają w silnym konflikcie - toczy się wiele różnych postępowań przed różnymi instytucjami.

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny w oparciu o: częściowo zeznania w charakterze strony: A. S. (k.265v - 266 wraz z nagraniem w zw. z k. 50v-51), P. S. (k. 266 wraz z nagraniem w zw. z k. 51-51v), wyrok Sądu Okręgowego w Ł. (...) w sprawie (...) (k. 12 - 13), akty notarialne (k.14, 15-19), opinie biegłych: A. D. (k. 61- 129, 189-192), M. O. (1) (k. 163-177, 218-225), akta Kw (...), (...), (...).

Wspólność majątkowa między stronami powstała w dniu 23 października 2004 r., zaś ustała z dniem 17 grudnia 2018 r., kiedy to uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego w Ł. (...) z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie (...), którym rozwiązano małżeństwo stron przez rozwód.

Ustalając skład majątku wspólnego stron, Sąd miał na uwadze treść przepisu z art. 31 § 1 k.r.o., który zawiera definicję tego majątku. W myśl art. 31 § 1 k.r.o., z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód skutkuje ustaniem wspólności majątkowej. Od tej chwili do majątku, który był objęty wspólnością ustawową, zgodnie z art. 46 k.r.o., stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku. Także przepis art. 567 § 3 k.p.c. stanowi, że do podziału majątku objętego wspólnością ustawową w kwestiach nie unormowanych stosuje się przepisy o dziale spadku od art. 680 do art. 689 k.p.c. Artykuł 688 k.p.c. odsyła do odpowiedniego stosowania przepisów o zniesieniu współwłasności. W świetle art. 210 k.c., każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Jak wynika z powołanych powyżej przepisów normujących postępowanie o podział majątku wspólnego, w postępowaniu tym Sąd w pierwszej kolejności ustala skład i wartość majątku wspólnego.

Zgodnie z art. 43 § 1 k.r.o. oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. W prawdzie z ważnych powodów, każdy z małżonków może żądać ustalenia innych udziałów w majątku wspólnym, ale w niniejszej sprawie takiego wniosku nie zgłaszała żadna ze stron.

Zgodnie z ogólnie przyjęta zasadą Sąd ustalił skład i stan majątku wspólnego na dzień ustania wspólności ustawowej małżeńskiej (dzień uprawomocnienia się wyroku rozwodowego), zaś według cen obowiązujących w chwili orzekania (tak np. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 grudnia 1969 r. III CZP 12/69).

Skład majątku wspólnego A. S. i P. S. był sporny jedynie w niewielkim zakresie, a dotyczącym jedynie ruchomości. W toku trwania postępowania wnioskodawczyni przyznała, iż wywiozła wersalkę stanowiącą majątek wspólny stron, nieokazaną biegłemu, na działkę do swoich rodziców, zaś uczestnik przyznał, iż zabrał odkurzacz z garażu, a zatem obydwie te ruchomości podlegały rozliczeniu w niniejszym postępowaniu. Sąd uwzględnił w tymże rozliczeniu także 3 big bagi kamienia ozdobnego. Poza sporem w sprawie jest, iż znajdowały się one na działce stron i zostały nabyte wspólnie z big bagami, których zawartość została wysypana na tejże działce. Uczestnik, reprezentowany przez fachowego pełnomocnika, nie przedstawił żadnych dowodów na potwierdzenie swojego stanowiska, jakoby te big bagi stanowiły własność jego brata. Tym samym, kierując się zasadami wiedzy i doświadczenia życiowego należy uznać, iż stanowią one majątek wspólny stron. Sąd uznał za majątek wspólny stron także porcelanę nieokazaną biegłemu przez wnioskodawczynię. Na ostatniej rozprawie A. S. zeznała, iż porcelana ta uległa zniszczeniu w trakcie wykonywanego przez nią remontu i pozostało jedynie parę talerzy. Gdyby tak było w rzeczywistości, talerze te zostałyby okazane biegłemu, co zostałoby odnotowane w opinii. Jeśli chodzi natomiast o biżuterię w postaci: obrączki złotej, 2 pierścionków ze złota i 2 bransoletek złotych, to cała ona, wedle zeznań A. S., została jej darowana przez matkę i uczestnika, a więc stosownie do treści art. 33 pkt 2 i 4 krio stanowi jej majątek osobisty. Tym samym nie podlega ona rozliczeniu w niniejszym postępowaniu, podobnie jak też i aparat fotograficzny Sony, na którego istnienie nie zostały przedstawione żadne dowody - podziałowi podlegają składniki majątku wspólnego istniejącego w dacie orzekania, a inne składniki tylko w razie wykazania, iż zostały one ukryte lub celowo zniszczone przez jednego z byłych małżonków. W niniejszej sprawie takie dowody nie zostały przez żadną ze stron zgłoszone.

Na okoliczność ustalenia wartości poszczególnych składników majątku wspólnego stron, Sąd dopuścił dowód z opinii biegłych: z zakresu szacowania nieruchomości A. D. i z zakresu szacowania ruchomości M. O. (2). W sporządzonej opinii biegły D. ustalił wartość: odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. (...) w Z. na kwotę 325.000,00 zł, odrębnej własności lokalu niemieszkalnego - garażu przy ul. (...)/ (...) w Z. na kwotę 35.000,00 zł, działki gruntowej o numerze ewidencyjnym (...) na kwotę 168.000,00 zł, zaś wartość niespornego pomiędzy stronami postępowania nakładu poczynionego przez wnioskodawczynię na lokal mieszkalny na kwotę 7.278,91 zł. Zarzuty do tejże opinii złożyła pełnomocnik wnioskodawczyni, która zarzuciła zaniżenie wartości działki (...) i zawyżenie wartości prawa do lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego. Po zapoznaniu się z tymi zarzutami, biegły sporządził opinię uzupełniającą, w której odniósł się do wszystkich zgłoszonych zarzutów i podtrzymał w całości opinię główną.

Jeśli chodzi natomiast opinię biegłego O., to biegły po zapoznaniu się z zarzutami pełnomocnika wnioskodawczyni, w opinii uzupełniającej dokonał przeszacowania w niektórych pozycjach. Po sporządzeniu opinii uzupełniającej żadna ze stron nie zgłaszała już zarzutów do opinii. Według wyliczeń biegłego M. O. (2) wartość ruchomości, które znajdują się lub znajdowały (wersalka, porcelana) w mieszkaniu przy ul. (...) wynosi 18.271 zł, wartość ruchomości w garażu to 1.400 zł, a wartość ruchomości w postaci kosiarki spalinowej Leader 51, odkurzacza Zelmer przechowywanego w garażu i 3 big bagów to 2.065 zł. Wyjaśnić w tym miejscu należy, iż Sąd przyjął wartość kosiarki ustaloną przez biegłego na 350 zł, albowiem kosiarka ta ma wyraźne ślady użytkowania. Trudno uznać za wiarygodne twierdzenia wnioskodawczyni, jakoby ta kosiarka nie była używana - skoro została zakupiona ok. 2015 r. oznacza to, że istniała potrzeba jej użytkowania, tym bardziej, że małżonkowie S. rok wcześniej zakupili działkę (...).

W ocenie Sądu opinie obydwu biegłych w pełni zasługują na podzielenie, albowiem są one logiczne, spójne, a nadto oparte na wiedzy i doświadczeniu biegłych.

Przepis art. 211 k.c., zgodnie z którym każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości, reguluje podstawowy sposób zniesienia współwłasności poprzez tak zwany podział rzeczy naturze. Gdyby jednak rzecz nie dała się podzielić, może być przyznana jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana (art. 212 k.c.).

W przedmiotowej sprawie podział fizyczny majątku wspólnego stron w naturze był jak najbardziej możliwy, stąd Sąd nie uwzględnił ani wniosku wnioskodawczy ani też uczestnika, aby im przyznać całość majątku wspólnego, tym bardziej, iż żadna ze stron nie deklarowała natychmiastowej spłaty drugiej strony. Każda z trzech nieruchomości ma założoną odrębną księgę wieczystą i może być samodzielnym przedmiotem obrotu. Oczywistym przy tym jest, iż ruchomości stanowiące wyposażenie poszczególnych lokali podlegały przydzieleniu stronie, której było przyznawane prawo do lokalu, albowiem były one dopasowane do wymiarów tychże lokali. Wnioskodawczyni od początku chciała przyznania jej lokalu mieszkalnego, albowiem zamieszkuje w nim razem z dziećmi stron, stąd też prawo do tego lokalu wraz z wyposażeniem zostało przyznane A. S. Mając na uwadze okoliczność, iż prawo do tego lokalu po odjęciu nakładu poczynionego przez wnioskodawczynię ma wartość 317.721,09 zł, a wartość ruchomości przyznanych wnioskodawczyni 18.271 zł, wysokość dopłaty na rzecz uczestnika stanowi kwotę 64.763,55 zł (łączna wartość majątku wspólnego podlegająca podziałowi to 542.457,09 zł, a wartość udziału każdego z byłych małżonków to 271.228,54 zł). Wobec zeznań samej wnioskodawczyni, w których wskazywała ona na swoją niezbyt wielką zdolność do dokonania dopłaty, Sąd uznał, iż prawo do garażu winno zostać przyznane uczestnikowi P. S., albowiem w innym przypadku wysokość dopłaty (przy uwzględnieniu okoliczności, iż działka gruntu została przyznana uczestnikowi) na jego rzecz przekraczałaby 101.000 zł, a więc, w ocenie Sądu byłaby niemożliwa do uiszczenia przez wnioskodawczynię w racjonalnych ramach czasowych. Zauważyć należy, iż jedynie niewielka część mieszkańców bloku dysponuje garażem, a pozostali parkują swoje auta na przyblokowych parkingach. Nadto mało realnymi wydają się obawy wnioskodawczyni, iż uczestnik będzie przesiadywał w tym garażu i ją wyzywał - jeśli będzie zakłócał spokój mieszkańców musi się liczyć z możliwością wezwania policji czy to przez samą wnioskodawczynię czy też innych mieszkańców bloku. Stąd też mając na uwadze prawo każdego z byłych małżonków do otrzymania w naturze części majątku, jaki wspólnie wypracowali, Sąd przyznał wnioskodawczyni prawo do lokalu mieszkalnego, a uczestnikowi prawo do garażu i działki numer (...).

Z kolei biorąc pod uwagę znaczną wysokość kwoty należnej dopłaty, Sąd rozłożył jej płatność na dwie raty, pierwsza w wysokości 30.000 zł płatna w terminie 1 roku od uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia oraz druga w wysokości 34.763,55 zł płatna w terminie 2 lat od uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia. Jest to termin dłuższy niż zgadzał się uczestnik (który chciał spłaty w 9 miesięcy), a jednocześnie możliwy do realizacji przez wnioskodawczynię, która deklarowała spłatę - pierwsza rata w wysokości 200.000 zł w 1,5 roku, a druga rata płatna w terminie 3 lat (vide protokół rozprawy z 24 sierpnia 2020 r.).

Kosztami sądowymi strony zostały obciążone w częściach równych, a o pozostałych kosztach orzeczono na podstawie art. 520 § 1 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.