Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2759499

Postanowienie
Sądu Rejonowego w Nowym Sączu
z dnia 9 października 2019 r.
I Ns 1134/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Grażyna Poręba.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 2 października 2019 r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy z wniosku G. S. przy uczestnictwie K. O. o podział majątku wspólnego

postanawia:

I. ustalić, iż przedmiotem podziału majątku wspólnego G. S. i K. O. są:

a) nakłady w postaci budowy budynku mieszkalnego na działce ewidencyjnej nr (...) położonej w J. objętej KW (...) obejmujące wykonanie elewacji, instalacji sanitarnej (zespół instalacji wewnątrz i zewnątrz budynku: instalacja wodna, kanalizacyjna, grzewcza) w łącznej kwocie 18.907,75 (osiemnaście tysięcy dziewięćset siedem złotych 75/100),

b) środki pieniężne na rachunku bankowym w Banku (...) S.A. w W. o nr (...) w kwocie 100.399 zł (sto tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych),

c) środki pieniężne wpłacone z tytułu umowy ubezpieczenia z dnia 17 października 2014 r. nr (...) zawartej z (...) S.A. w W. w kwocie 11.000 zł (jedenaście tysięcy złotych),

d) środki pieniężne wpłacone z tytułu umowy ubezpieczenia z dnia 12 maja 2015 r. nr (...) zawartej z (...).U. S.A. w W. w kwocie 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych),

e) środki pieniężne wpłacone z tytułu umowy ubezpieczenia z dnia 12 maja 2015 r. nr (...) zawartej z (...).U. S.A. w W. w kwocie 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych),

f) środki pieniężne wpłacone z tytułu umowy ubezpieczenia z dnia 12 maja 2015 r. nr (...) zawartej z (...). S.A. w W. w kwocie 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych),

II. w wyniku podziału majątku wspólnego przyznać:

- wnioskodawczyni G. S. środki pieniężne opisane w pkt I lit. b do f) postanowienia,

- uczestnikowi K. O. nakłady opisane w pkt I lit. a postanowienia,

III. wartość przedmiotu postępowania ustalić na kwotę 160.306,75 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta sześć złotych 75/100),

IV. tytułem spłaty dokonanego podziału majątku wspólnego zasądzić od G. S. na rzecz K. O. kwotę 61.245,62 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 62/100) płatną w terminie 3 miesięcy od daty prawomocności postanowienia z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w zapłacie,

V. stwierdzić, że wnioskodawczyni i uczestnik ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie, wydatkami, których szczegółowe rozliczenie pozostawić Referendarzowi Sądowemu, obciążyć wnioskodawczynię i uczestnika po 1/2 części.

Z/ 1. (...) 2. (...)

Dnia 9 października 2019 r.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskodawczyni G. S. (poprzednie nazwisko O.) domagała się podziału majątku wspólnego powstałego w trakcie małżeństwa wnioskodawczyni oraz uczestnika K. O., w skład którego wchodzą: nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty uczestnika w postaci kosztów budowy budynku mieszkalnego położonego na działkach (...) w J. obj. KW (...) o wartości 240.000 zł, dokonanie podziału majątku wspólnego w ten sposób, że nakłady te zostaną przyznane na wyłączną własność uczestnikowi ze spłatą na rzecz wnioskodawczyni w wysokości 120.000 zł.

W piśmie z dnia 20 grudnia 2016 r.k. 112 i nast. wskazała, iż przed zawarciem przez strony małżeństwa uczestnik postawił mury budynku, wykonał dach, wszystkie pozostałe prace zostały wykonane po ślubie. Dom nie jest wykończony w całości, wnioskodawczyni ocenia zakres wykonanych prac na 80%.

W odpowiedzi na wniosek - pismo k. 15 i nast. uczestnik K. O. wniósł o oddalenie wniosku w części dotyczącej nakładów na majątek osobisty i żądał zasądzenia od wnioskodawczyni na rzecz uczestnika kwoty 100.000 zł z tytułu zwrotu połowy zgromadzonych na rachunku wspólnym stron oszczędności. Uczestnik podał, iż budynek na jego nieruchomości został w całości wybudowany przed zawarciem małżeństwa, ponadto podniósł, że 7 sierpnia 2014 r. wnioskodawczyni pobrała ze wspólnego rachunku w Banku (...) kwotę 190.000 zł i uznała, iż suma ta należy się jej i wspólnemu dziecku stron.

W trakcie postępowania strony wskazywały na kolejne składniki majtku wspólnego jak kolejne oszczędności w banku w Irlandii i ruchomości oraz środki zgromadzone na funduszach. Na rozprawie w dniu 31 października 2017 r. i na rozprawie w dniu 7 grudnia 2018 r., strony oświadczyły, iż dokonały podziału majtku obejmującego środki na funduszach, ruchomości oraz oszczędności w bankach w Irlandii, dlatego domagały się jak na wstępie - wnioskodawczyni podziału nakładów, uczestnik podziału oszczędności w Banku (...) ponad te zgromadzone na funduszach.

Ostatecznie wnioskodawczyni wniosła o ustalenie, iż w skład majątku wchodzą nakłady o wartości 73.440 zł, i zasądzenie na jej rzecz połowy tej kwoty płatnej w terminie 1 miesiąca z zabezpieczeniem spłaty wpisem hipoteki na nieruchomości dłużnika (k. 436), podniosła przy tym, iż środki finansowe, których rozliczenia domaga się uczestnik to fundusz należny wnioskodawczyni w wyniku zgodnego podziału tego składnika majątkowego k. 508/v.

Uczestnik ostatecznie domagał się oddalenia w całości wniosku o rozliczenie nakładów oraz zasądzenia na jego rzecz od wnioskodawczyni połowy z kwoty 100.399 zł znajdującej się na rachunku bankowym wnioskodawczyni i połowy kwot wskazywanych przez (...) jako wartość polis w chwili ustania wspólności majątkowej, wszystko w terminie 1 miesiąca od prawomocności orzeczenia - k. 436 i modyfikacja k. 508/v.

Strony domagały się zwrotu kosztów procesu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni G. S. i uczestnik K. O. zawarli związek małżeński w dniu 23 września 2006 r., posiadają jedno dziecko, córkę N. urodzona (...)

Rozwód małżeństwa został orzeczony wyrokiem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia14 września 2016 r. sygn. akt I C 39/16 bez orzekania o winie. / dowód: wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu w aktach związkowych I C 39/16 / K. O. jest właścicielem nieruchomości położonej w J. składającej się z działek nr (...) obj. KW (...). Na działce nr (...) posadowiony jest budynek mieszkalny murowany, którego budowę rozpoczęto na podstawie pozwolenia z daty 13 grudnia 2003 r. Obecnie jak i w chwili ustania wspólności majątkowej małżeńskiej był budynkiem w stanie surowym, zamkniętym dachem ocieplonym oraz stolarką okienną. W budynku jest rozprowadzona instalacja CO - bez osprzętu, instalacja elektryczna bez osprzętu, instalacja wod.-kan. bez osprzętu. Do wykonania została klatka schodowa łącząca parter z poddaszem użytkowym, nie ma tu schodów. W domu brak podłóg, posadzek, wykończenia tynków wewnętrznych, częściowo szpalet okiennych wewnętrznych, stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykończenia elewacji oraz różnych robót zewnętrznych. Do budynku nie jest doprowadzony przyłącz energetyczny. Budynek był wznoszony systemem gospodarczym. /dowód: odpis z KW k. 7, opinia biegłej A. J. k. 330 i nast. / Wnioskodawczyni i uczestnik znali się od 2002 r., uczestnik od 2000 r. do 2006 r. pracował w Niemczech jako pracownik budowlany. Jeszcze przed zawarciem małżeństwa strony wyjechały do pracy do Irlandii, co jakiś czas przejeżdżali do Polski. Przed ślubem uczestnik dostał od przyszłego teścia J. S. (1) nieokreśloną ilość drewna, z którego część wykorzystał na więźbę dachową.

W zamian za to uczestnik, pracując z teściem w N. pożyczył mu około 500 euro, których zwrotu nie domagał się traktując jako zapłata za drewno.

Uczestnik rozpoczął budowę domu w 2004 r., z zamiarem wspólnego zamieszkania w nim z przyszłą żoną. Do chwili zawarcia małżeństwa zostały wykonane prace do stanu surowego wraz z dachem i stolarką okienną. Po dacie zawarcia małżeństwa wykonano elewację o wartości 4.837,31 zł, instalację sanitarną rozumianą jako zespół instalacji wewnątrz i zewnątrz budynku obejmujący instalację wodną i kanalizacyjną o wartości 14.070,44 zł. Łącznie nakłady na nieruchomość uczestnika pochodzące z majątku wspólnego wyniosły 18.907,75 zł.

(dowód: opinia biegłej A. J. k. 330 i nast., opinia biegłego z zakresu informatyki T. G. k. 270 i nast., częściowo zeznania świadków A. C., A. O., J. O., M. O., L. O., B. K., N. K., M. O., S. O., Z. P., J. S., M. S., M. O., J. O. k. 154-159, 166-168, 222, 249-250, 256, wnioskodawczyni k. 168, uczestnika k. 169-170, umowa zlecenia, decyzja k. 27-29, faktury na zakup materiałów budowlanych k. 44-68, zdjęcia k. 69-97, faktura na zakup okien k. 401)

Przyszli małżonkowie jeszcze przed zawarciem małżeństwa wyjechali do Irlandii gdzie obydwoje pracowali. Do Polski przyjeżdżali dwa, trzy razy w roku na tydzień lub kilka tygodni. Już w 2007 r. strony zrezygnowały z kontynuacji procesu budowlanego bowiem nie miały pewności czy wrócą do Polski.

Uczestnik pracował cały czas zawodowo, wnioskodawczyni po urodzeniu dziecka nie pracowała, poza okresem od listopada 2014 r. do marca 2015 r., ponownie wróciła do pracy w marcu 2018 r. Obecnie nadal pracuje w D. jako pomocnik w kuchni, zarabia 200 euro tygodniowo, otrzymują alimenty na córkę 30 euro tygodniowo, zasiłek rodzinny 140 euro miesięcznie, dodatek socjalny 50 euro tygodniowo. Wynajmuje mieszkanie wraz z bratem, ponosi koszt wynajmu 500 euro miesięcznie, a co drugi miesiąc dodatkowe opłaty 150 euro. Ma oszczędności 50.000 zł.

Uczestnik K. O. od października 2016 r. nigdzie nie pracuje. Mieszka nadal w Irlandii, przebywa na zwolnieniu lub zasiłku chorobowym powypadkowym. Otrzymuje świadczenie socjalne w kwocie 196 euro tygodniowo. Nie ma oszczędności.

Jeszcze w trakcie małżeństwa bo od marca 2015 r. strony pozostawały w faktycznej separacji, nie utrzymywali kontaktów a jeżeli te były to dochodziło miedzy nimi do konfliktów.

(dowód: zeznania stron k. 168-170, 413-414)

W trakcie małżeństwa strony posiadały rachunki bankowe w Banku (...) S.A., wnioskodawczyni o nr (...), uczestnik o nr (...), (...), oraz wspólny o nr (...).

Rachunek o końcówce nr (...) był prowadzony w walucie euro, w dniu 5 maja 2015 r. uczestnik wypłacił z niego kwotę 10.151 euro (pozostało 1 euro).

Z rachunku o końcówce nr (...) uczestnik wypłacił w dniu 9 listopada 2015 r. kwotę 10.019 zł, po tej operacji stan konta był zerowy.

Na wspólnym rachunku stron o końcówce nr (...) w dniu 7 sierpnia 2014 r. nastąpiło zerwanie 5 lokat, 4 po 20.000 zł i jednej w kwocie 110.000 zł i przelanie z tego rachunku na utworzony w tym dniu rachunek wnioskodawczyni o końcówce nr (...) kwoty 189.806,03 zł.

W kolejnych okresach na rachunku wnioskodawczyni ((...)) następuje szereg operacji bankowych, 11 sierpnia 2014 r. wnioskodawczyni zasila lokatę uczestnika kwotą 20.000 zł, na rachunku wspólnym i ostatecznie tę kwotę 7 stycznia 2015 r. wypłaca uczestnik.

Na rachunku o końcówce nr (...) w dniu 7 sierpnia 2014 r. wnioskodawczyni założyła 6 lokat po 30.000 zł i 1 w kwocie 17.120,37 zł. W dniu 16 października 2014 r. zostaje zerwana lokata w kwocie 17.120,37 zł i 17 października 2014 r. kwota 11.000 zł zostaje wpłacona jako składka z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej przez wnioskodawczynię (...) S.A. o nr. polisy (...).

W dniu 11 maja 2015 r. wnioskodawczyni zerwała 5 lokat po 30.319,66 zł, które w łącznej kwocie 151.542,35 zł zasiliło jej konto. 12 maja 2015 r. wnioskodawczyni zawarła kolejne trzy umowy ubezpieczenia z (...). S.A. nr polis (...), z tytułu których wpłaciła składki ubezpieczeniowe po 10.000 zł. (3 x 10.000 zł.) z rachunku o końcówce nr (...). Po tych operacjach pozostała na jej rachunku kwota 121.156,50 zł następnie środki są kilkakrotnie wpłacane na lokaty, wypłacane z nich, stopniowo zużywane. 8 lipca 2016 r. wnioskodawczyni założyła lokatę na kwotę 100.399,22 zł, która to kwota wraca na jej rachunek w dniu 13 października 2016 r., następnie są zakładane lokaty i ostatecznie środki z tego rachunku zostają wypłacone w dniach 7 listopada 2016 r. i 8 marca 2017 r., na koniec stan rachunku pozostaje 45,90 zł. /dowód: historie rachunków bankowych płyta CD k. 323, informacje ubezpieczyciela k. 478-479, 492-495, zaświadczenie Banku o rachunkach i instrumentach finansowych w dacie ustania wspólności majątkowej k. 454 / Powyższych ustaleń faktycznych Sąd dokonał na podstawie dokumentów przedłożonych do akt sprawy oraz w oparciu o przeprowadzone dowody osobowe i opinie biegłych.

Ustalając stan faktyczny dotyczący nakładów w postaci budowy domu na działce uczestnika, to bezspornym było, że przed małżeństwem dom był w stanie surowym z dachem, pozostałe nakłady tj. stolarka okienna, tynki wewnętrzne, elewacja, instalacja sanitarna, elektryczna a także inne jak wykonanie schodów, podłóg posadzek, drzwi, malowanie, i różne roboty zewnętrzne były już przedmiotem sporu. Na te sporne okoliczności zawnioskowano i przeprowadzono szereg dowodów: z zeznań świadków, stron, dowody z faktur, opinie biegłych, materiał fotograficzny. W pierwszej kolejności sąd przyjął, zgodnie z opinią biegłej A. J., że budynek nie jest wykończony, nie w nim schodów, podłóg, posadzek, drzwi, nie wykonano malowania i robót zewnętrznych, nie ma instalacji gazowej. Tak stan biegła zastała w chwili wizji na nieruchomości w dniu 16 sierpnia 2018 r.

Odnośnie pozostałych prac to zeznania świadków co do daty ich wykonania były rozbieżne w zależności od tego czy zeznający byli rodziną wnioskodawczyni czy rodziną i znajomymi uczestnika. Podobnie zeznawały same strony: według uczestnika wszystko było robione przed ślubem, według wnioskodawczyni tylko mury i dach wykonano przed zawarciem małżeństwa. Wobec powyższych, nie dających się usunąć wątpliwości, sąd musiał oprzeć się na innych dowodach. Po pierwsze była to opinia biegłego ds. informatyki, który dokonał ustalania najbardziej prawdopodobnej daty wykonania zdjęć obrazujących proces budowy. Część zdjęć nie dotyczy przedmiotowego budynku, dwa z nich zostały zrobione w styczniu 2004 r. (k. 285) i widać na nich dom w stanie surowym, przykryty dachem i ze stolarką okienną. Pozostałe zdjęcia zostały wykonane w trakcie małżeństwa i uwidaczniają prace przy elewacji budynku oraz wykonanie instalacji sanitarnej. Na zdjęciach tych widać już wykonane tynki, nie obrazują one wykonania instalacji elektrycznej. Łącząc dowód z opinii biegłego T. G., dowody z faktur wystawionych w okresie sprzed daty zawarcia małżeństwa, które mogą jak wynika z kolei z opinii biegłej A. J. (wniosek nr 2 opinii, k. 357) dotyczyć zakupu materiałów do budowy domu, dowód z faktury na zakup okien ze stycznia 2004 r. to w ocenie sądu za udowodnione uznać należy wykonanie w trakcie małżeństwa jedynie elewacji i instalacji sanitarnej.

Wnioskodawczyni nie wykazała ani powstania ani finansowania (w zakresie instalacji elektrycznej) pozostałych nakładów na majątek osobisty uczestnika, a jej zeznania w tej materii jak i jej rodziców i siostry ocenić należy jako niewiarygodne a co najmniej niewystarczające do poczynienia odmiennych ustaleń.

Odnosząc się do kwestii środków finansowych to w tym zakresie sąd oparł się na dowodach w postaci wydruków z rachunków bankowych stron i informacji Banku oraz Towarzystwa Ubezpieczeń. Kilkakrotnie strony powtarzały, że nie domagają się rozliczenia środków na funduszach inwestycyjnych bo te zostały przez nie podzielone i każdy z nich miał w tym instrumencie oszczędności po 100.000 zł, kilkakrotnie też i wnioskodawczyni i uczestnik podawali, że poza i niezależnie od funduszów, mieli rachunki bankowe. Z wydruków z operacji na rachunku wspólnym stron i rachunku wnioskodawczyni wynika, że w sierpniu 2014 r. wypłaciła ona z rachunku wspólnego kwotę 189.806,03 zł ze środków tych przeznaczyła 40.000 zł na nadal obowiązujące umowy ubezpieczenia, część zużyła na potrzeby swoje i dziecka i na datę ustania wspólności ustawowej była posiadaczką lokaty (...) na kwotę 100.399,22 zł. Powyższe ustalenia są wynikiem analizy niepodważalnych dowodów z dokumentów bankowych. Nie było przy tym potrzeby zwracania się do banku o wskazanie z jakich środków powstała powyższa lokata, o co wnosiła wnioskodawczyni bo z wydruku transakcji bankowych jasno wynika, że środki pochodziły z rachunku wnioskodawczyni o końcówce nr (...). Odnosząc się z kolei do dokumentu przedłożonego za pismem z 9 września 2019 r.k. 499 to sama wnioskodawczyni przyznała, iż dokument dotyczy nie lokaty a jednego z funduszy stron.

Sąd jak wskazano wyżej czynił ustalenia w oparciu o opinie biegłych A. J. i T. G., które nie były kwestionowane przez strony, są one jasne, fachowe i rzetelne.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

W postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami Sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku odrębnego lub odwrotnie podlegają zwrotowi.

Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku (art. 43 § 2 k.r. i o.). Przy ocenie w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

W trakcie postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej Sąd ustala jego skład i wartość, stąd potrzeba wskazania przez strony całego majątku podlegającego podziałowi. Nie wyklucza to jednak możliwości wcześniejszego dokonania przez strony częściowego podziału majątku wspólnego, co zwalnia sąd z konieczności weryfikowania zgodnych ustaleń byłych małżonków odnośnie podziału określonych składników majątkowych. W tym wypadku wnioskodawczyni i uczestnik podzielili miedzy sobą środki na funduszach inwestycyjnych, rzeczy ruchome i oszczędności w banku lub bankach w Irlandii. Te kwestie zatem nie były ostatecznie przedmiotem niniejszego postępowania.

Niewątpliwie przedmiotem podziału majątku wspólnego muszą być nakłady poczynione z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego jednego z małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Tak było w niniejszej sprawie, nakłady takie choć nie w rozmiarze wskazywanym przez wnioskodawczynię zostały poczynione na majątek osobisty uczestnika. Były nimi opisane wyżej prace budowlane (elewacja i instalacja sanitarna), których łączna wartość wynosi 18.907,75 zł.

Ponadto w skład majątku wspólnego wchodziły oszczędności na rachunku bankowym wnioskodawczyni (...), które pochodzą z rachunku wspólnego (...), w wysokości istniejącej w chwili ustania wspólności majątkowej. Z materiału dowodowego nie wynika aby środki te były funduszem, lub też wcześniej znajdowały się na funduszu, były to lokaty, które zostały rozwiązane i następnie przelane na rachunek wnioskodawczyni. Ona sama zresztą zeznała, że fundusz w kwocie 100.000 zł zlikwidowała w październiku 2016 r., przelewając te kwotę na rachunek w (...) Banku i następnie w całości wypłacając. Wydruki z rachunku bankowego wnioskodawczyni w Banku (...) takiej transakcji na rachunku bankowym nie potwierdzają, nie wskazują, że zgromadzone tam środki są wydzielonymi środkami pieniężnymi na funduszu. Zarówno na rachunku wspólnym jak i następnie rachunku wnioskodawczyni są operacje i informacje dotyczące środków zgromadzonych na rachunkach bankowych lub lokatach a nie funduszu i finanse tam zgromadzone jako te niepodzielone, wspólne środki pieniężne podlegają podziałowi.

Podobnie podziałowi podlegają środki pieniężne wpłacone przez wnioskodawczynię z tytułu czterech umów ubezpieczenia na życie, nadal obowiązujących w łącznej kwocie 41.000 zł.

Sposób podziału majątku wspólnego nie budził wątpliwości, oczywistym jest, iż uczestnikowi należało przyznać nakłady na budowę domu znajdującego się na jego działce a wnioskodawczyni spożytkowane przez nią środki pieniężne z rachunku bankowego oraz te zainwestowane w umowy ubezpieczenia.

Zatem łącznie w chwili ustania wspólności majątkowej, niepodzielone przez strony środki pieniężne, poza funduszami, które jak podali i wnioskodawczyni i uczestnik, uległy już podziałowi, wynosiły 141.399 zł, doliczając do tego nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty uczestnika, wartość majątku wspólnego ustalono na kwotę 160.306,75 zł, oznacza to, że udział w majątku każdego z byłych małżonków wynosi 80.153,37 zł, co powoduje konieczność zasądzenia spłaty na rzecz uczestnika w wysokości 61.245,62 zł.

Ustalając termin spłaty sąd miał na względzie, iż jak wynika z zeznań wnioskodawczyni posiada ona oszczędności, jest zatrudniona i ma możliwość finansowe, które nie wymagają nadmiernie długiego odroczenia spłaty.

Mając powyższe na uwadze sąd orzekł jak w sentencji na podstawie przepisów cytowanych w uzasadnieniu.

Odnośnie kosztów postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 520 § 1 k.p.c., koszty wydatków związanych z opiniami biegłych rozdzielił sąd po połowie.

Sędzia ZARZĄDZENIE

1) odnotować uzasadnienie, zgodę P. Prezes na przedłużenie terminu do sporządzenia uzasadnienia do dnia 15 listopada 2019 r.

2) (...)

3) (...)

(...)

Sędzia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.