I Ns 1028/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2580386

Postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 20 września 2018 r. I Ns 1028/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Aneta Gintowt.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Kaliszu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 20 września 2018 r. w Kaliszu na rozprawie sprawy z wniosku (...) Sp. z o.o. z/s w S. przy udziale M. M. (1), M. W., P. W.

- stwierdzenie nabycia spadku po J. W. zm. 31 marca 2015 r. postanawia:

1.

stwierdzić, że spadek po J. W. zmarłej w dniu 31 marca 2015 r. w K., ostatnio stale zamieszkałej w K. na podstawie ustawy nabyli:

- siostra M. M. (2) z domu W., córka E. i Z. w 1/2 części,

- syn brata P. W., syn M. i M. w 1/4 części,

- córka brata M. W., córka M. i M. w 1/4 części,

2.

zasadzić na rzecz wnioskodawcy (...) Sp. z o.o. z/s w S. od uczestników postępowania:

- M. M. (1) kwotę 193,00 zł (sto dziewięćdziesiąta trzy złote 00/100)

- M. W. kwotę 96,50 zł (dziewięćdziesiąt sześć złotych 50/100)

- P. W. kwotę 96,50 zł (dziewięćdziesiąt sześć złotych 50/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Zgodnie z treścią art. 931 k.c. w pierwszej kolejności powołane do dziedziczenia z ustawy do spadku są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, dziedziczą oni w częściach równych. W przypadku kiedy dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.