Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721717

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 19 września 2019 r.
I NO 99/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Marek Dobrowolski.

Sędziowie SN: Leszek Bosek (spr.), Tomasz Demendecki.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania A. W. od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa nr (...)/2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na dziewięć stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w K., ogłoszonych w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 377, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w dniu 19 września 2019 r., postanawia:

sprostować oczywistą omyłkę w nazwie postanowienia z 6 września 2019 r., I NO 99/19 w ten sposób, że słowo "postanowienie" zastępuje się sformułowaniem "wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej".

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.