Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721726

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 25 września 2019 r.
I NO 95/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Krzysztof Wiak (spr.).

Sędziowie SN: Maria Szczepaniec, Jacek Widło.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania A. G. od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa nr (...)/2018 z dnia 19 października 2018 r. w przedmiocie odmowy przeniesienia sędziego w stan spoczynku po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w dniu 25 września 2019 r. umarza postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 1 marca 2019 r. odwołująca się A. G. cofnęła odwołanie od uchwały Nr (...)/2018 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 października 2018 r. w przedmiocie odmowy przeniesienia sędziego w stan spoczynku. W uchwale tej Krajowa Rada Sądownictwa odmówiła przeniesienia A. G. - sędziego Sądu Rejonowego w P. w stan spoczynku.

Wobec tego na podstawie art. 39821 k.p.c. w zw. z art. 391 § 2 k.p.c. i w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 52, dalej jako: p.u.s.p.) w zw. z art. 73 § 2 p.u.s.p., Sąd Najwyższy postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.