Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722877

Wyrok
Sądu Najwyższego
z dnia 27 września 2019 r.
I NO 78/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Janusz Niczyporuk.

Sędziowie SN: Adam Redzik (spr.), Jacek Widło.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania S. K. od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa Nr (...)/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w Izbie Gospodarczej, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2017 r., poz. 854, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w dniu 27 września 2019 r. oddala odwołanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.