Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722867

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 11 września 2019 r.
I NO 6/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Janusz Niczyporuk (spr.).

Sędziowie SN: Marcin Łochowski, Adam Redzik.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania M. M. od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa Nr (...)/2017 z dnia 30 października 2017 r. w przedmiocie sprzeciwu wobec pełnienia obowiązków sędziego przez asesora sądowego w sądzie powszechnym, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w dniu 11 września 2019 r., umarza postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.