Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508079

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 18 czerwca 2018 r.
I NO 5/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jolanta Strusińska-Żukowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania A. M. od decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2017 r. w przedmiocie odmowy udzielenia płatnego urlopu dla poratowania zdrowia,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w dniu 18 czerwca 2018 r.,

umarza postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 14 czerwca 2018 r. odwołująca się A. M. cofnęła odwołanie od decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2017 r., wobec czego na podstawie art. 39821 w związku z art. 391 § 2 k.p.c. i w związku z art. 93 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (jednolity tekst: Dz.

U. z 2018 r., poz. 23 z późn. zm.) Sąd Najwyższy postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.