Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722878

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 13 września 2019 r.
I NO 49/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Czajkowski.

Sędziowie SN: Antoni Bojańczyk (spr.), Leszek Bosek.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania J. K. od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa Nr (...)/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na cztery stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w S., ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 274, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w dniu 13 września 2019 r. postanawia:

odroczyć posiedzenie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.