I NO 4/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2652431

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2019 r. I NO 4/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Antoni Bojańczyk.

Sędziowie SN: Marek Dobrowolski, Mirosław Sadowski (spr.),.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania J. K. S. od uchwały Nr (...) Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 11 października 2018 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na cztery z siedmiu stanowisk sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w (...), ogłoszonego w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. (...) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w dniu 21 marca 2019 r.

1. odracza posiedzenie;

2. przedstawia sprawę Prezesowi Sądu Najwyższego celem rozważenia wniosku o łączne rozpoznanie spraw z odwołania J. K. S. (sygn. akt I NO 4/19) ze sprawą z odwołania R. Ś. (sygn. akt I NO 60/18) ze względu na tożsamość przedmiotu odwołania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.