I NO 192/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3008446

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2020 r. I NO 192/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Paweł Czubik.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania W. Ż. od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa Nr (...)/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w dniu 8 maja 2020 r. wniosku sędziego Sądu Najwyższego M. S. z dnia 26 lutego 2020 r. o wyłączenie od orzekania w tej sprawie, uwzględnia wniosek i wyłącza Sędzia SN M. S. od orzekania w sprawie o sygn. I NO 192/19.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 26 lutego 2020 r. Sędzia SN M. S. złożył wniosek o wyłączenie od rozpoznania sprawy pod sygn. akt I NO 192/19 wskazując m.in. na osobistą znajomość sędziego W. Ż. oraz wspólny udział w różnych wydarzeniach zawodowych.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie (art. 41 § 1 k.p.k.). Przytoczone w uzasadnieniu żądania zgłoszonego przez Sędzia SN M. S. okoliczności przemawiają za uznaniem, że mogłyby one wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie, a co za tym idzie żądanie sędziego należało uwzględnić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.