Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3070141

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 27 października 2020 r.
I KK 93/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Tomasz Artymiuk.

Sędziowie SN: Jacek Błaszczyk, Andrzej Siuchniński (spr.).

Sentencja

Sąd Najwyższy przy udziale Zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Marka Szałkowskiego w sprawie H. R. obwinionej z art. 8 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz art. 59 zd. 1 Kodeksu Etyki Lekarskiej w zw. z art. 53 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich oraz art. 12 k.k. w zw. z art. 112 pkt 2 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 27 października 2020 r., kasacji wniesionej przez obrońcę obwinionej od orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego Naczelnej Izby Lekarskiej z dnia 18 stycznia 2019 r., sygn. akt NSL Rep. (...) utrzymującego w mocy orzeczenie Okręgowego Sądu Lekarskiego w (...). z dnia 14 września 2019 r., sygn. akt (...),

1. oddala kasację jako oczywiście bezzasadną;

2. obciąża obwinioną kosztami postępowania kasacyjnego, w tym kwotą 20 (dwudziestu) zł jako zryczałtowanych wydatków tego postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.