I KK 45/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3147827

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 2020 r. I KK 45/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Andrzej Stępka.

Sentencja

Sąd Najwyższy na posiedzeniu w trybie art. 535 § 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 18 czerwca 2020 r.

Dnia 18 czerwca 2020 r. sprawy M. J. skazanego z art. 56 ust. 3 i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i innych, z powodu kasacji wniesionej przez obrońcę skazanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) u z dnia 13 listopada 2019 r., sygn. akt II AKa (...), utrzymującego w mocy wyrok Sądu Okręgowego w O. z dnia 13 marca 2019 r., sygn. akt II K (...),

Postanowił

I. oddalić kasację obrońcy skazanego jako oczywiście bezzasadną;

II. obciążyć skazanego kosztami sądowymi postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.