Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2639340

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 27 marca 2019 r.
I GZ 85/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Hanna Kamińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia K. W. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2019 r., sygn. akt VIII SA/Wa 61/19 w zakresie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi K. W. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 24 października 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 31 stycznia 2019 r., sygn. akt VIII SA/Wa 61/19, odrzucił skargę (...) na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 24 października 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że (...) - dalej: skarżący - w dniu 3 grudnia 2018 r. (data nadania) wniósł skargę na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z dnia 24 października 2018 r.

Uzasadniając odrzucenie skargi WSA w Warszawie wskazał, że została ona złożona po terminie, o którym mowa w art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. dalej p.p.s.a.).

WSA zauważył, że zaskarżona decyzja została prawidłowo doręczona skarżącemu 29 października 2018 r. Zawierała ona pouczenie o trybie i terminie wniesienia skargi do sądu administracyjnego, który upłynął z dniem 28 listopada 2018 r. W myśl art. 83 § 3 p.p.s.a., oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Z akt sprawy wynika natomiast, że pismo stanowiące skargę złożone zostało w urzędzie pocztowym w dn. 3 grudnia 2018 r. (zgodnie z datą stempla pocztowego na kopercie) - k. 4 akt sądowych. W tej sytuacji należy przyjąć, że skarga została złożona z uchybieniem 30-dniowego terminu, o którym mowa w art. 53 § 1 p.p.s.a.

W zażaleniu na powyższe postanowienie skarżący wniósł o jego uchylenie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do przepisu art. 53 § 1 p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a. Natomiast zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Z akt administracyjnych sprawy wynika, że zaskarżoną decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 24 października 2018 r. doręczono skarżącemu w dniu 29 października 2018 r. (poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwrotnego potwierdzenie odbioru w aktach administracyjnych sprawy). Decyzja ta zawierała pouczenie o terminie i sposobie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. W związku z tym zgodnie, z art. 53 § 1 p.p.s.a., trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi do sądu administracyjnego upływał w dniu 28 listopada 2018 r. (środa). Tymczasem (...) złożył skargę w dniu 3 grudnia 2018 r. (data nadania) za pośrednictwem operatora pocztowego - koperta k. 4 akt WSA tj. z uchybieniem terminu, o którym mowa w art. 53 § 1 p.p.s.a. W świetle powyższego uzasadnione jest stwierdzenie, iż skarżący nie zachował trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi, co uniemożliwia skuteczne wszczęcie postępowania sądowego i obligowało Sąd I instancji do odrzucenia skargi. Tym samym zaskarżone postanowienie WSA odpowiada prawu.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny zażalenie oddalił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.