I GZ 79/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

I GZ 79/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1653930

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 marca 2015 r. I GZ 79/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ludmiła Jajkiewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia A.C. na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia 3 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Wr 270/14 w zakresie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi A.C. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

A.C. (skarżący) złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia 21 lipca 2014 r., sygn. akt I SA/Wr 270/14 w przedmiocie odmowy wstrzymania decyzji Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) r., nr (...).

Zarządzeniem z dnia (...) r. sędzia sprawozdawca wezwał skarżącego do uzupełnienia braku formalnego wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia poprzez dokonanie czynności będącej przedmiotem wniosku, tj. złożenie zażalenia - w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania - na podstawie art. 49 § 2 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej: p.p.s.a.). Powyższe zarządzenie zostało prawidłowo doręczone w dniu (...) r.

W wykonaniu powyższego zarządzenia w dniu (...) r., skarżący złożył osobiście w sądzie pismo, w którym wskazał, że przedkłada przedmiotowe zażalenie, zaś do pisma dołączył odpis wniosku z dnia (...) r. o przywrócenie terminu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we W. zarządzeniem z dnia (...) r. na podstawie art. 49 § 2 p.p.s.a. zarządził pozostawienie wniosku skarżącego o przywróceniu terminu do wniesienia zażalenia bez rozpoznania.

Na powyższe zarządzenie sądu, skarżący wniósł zażalenie, zarzucając naruszenie art. 49 § 1 i § 2 oraz art. 87 § 4 p.p.s.a., poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i bezzasadne przyjęcie, iż złożony przez skarżącego wniosek o przywrócenie terminu na złożenie stosowanego zażalenia posiadał braki formalne uniemożliwiające nadanie dalszego biegu, w sytuacji kiedy w aktach sprawy znajdowało się już złożone uprzednio przez skarżącego zażalenie, które zostało odrzucone przez sąd na skutek uchybienia terminowi do jego wniesienia, a co miało zasadnicze znaczenie dla wydania zaskarżonego rozstrzygnięcia, tj. bezzasadne pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 86 § 1 p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi o przywróceniu terminu. Natomiast zgodnie z art. 87 p.p.s.a. warunkami przywrócenia uchybionego terminu są: złożenie wniosku o przywrócenie terminu w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia, uprawdopodobnienie braku winy w uchybieniu terminu, równoczesne ze złożeniem wniosku o przywrócenie terminu dokonanie czynności uchybionej. Wszystkie te przesłanki muszą być spełnione łącznie, czyli niespełnienie chociażby jednej z nich powoduje, że uchybiony termin nie może zostać przywrócony.

Rozpoznając zarzuty zażalenia w pierwszej kolejności Naczelny Sąd Administracyjny wskazuje, iż w pełni podziela pogląd wyrażony w orzecznictwie (m.in. w postanowieniu z dnia 13 maja 2005 r., I OZ 437/05, ONSA WSA 2006, Nr 1, poz. 6, NSA oraz glosie do postanowienia NSA z dnia 13 maja 2005 r., I OZ 437/05. Teza nr 2, Bogusz Mariusz GSP-Prz.Orz.2007.1.67), iż dokonanie czynności uchybionej (w tym wypadku wniesienie zażalenia), stanowi brak formalny w myśl art. 49 § 1 p.p.s.a., który da się usunąć w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Zatem za prawidłowe działanie Sądu I instancji należało uznać skierowanie wezwania z dnia (...) r., wzywające skarżącego do złożenia odpisu zażalenia.

Należy mieć na uwadze, iż w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego bez znaczenia jest fakt wcześniejszego złożenia przez skarżącego przedmiotowego zażalenia. Jak słusznie powoływał Sąd I instancji odrzucenie środka odwoławczego niweczy wszelkie skutki procesowe związane z jego wniesieniem. W związku z czym złożenie wniosku o przywrócenie terminu nie "reaktywuje" wcześniej złożonego zażalenia i implikuje konieczność dokonania tej czynności wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej dokonania - zob. B. Dauter (w:) B. Dauter, B. Guszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Lex 2013, stanowisko E. Stawicka zawarte w Palestra.2007.3-4.280, Teza Nr 1.

Z tych względów, Naczelny Sąd Administracyjny uznał zarzuty zawarte w zażaleniu za bezzasadne i na podstawie art. 184.p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.