Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2749389

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 21 listopada 2019 r.
I GZ 384/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Dariusz Dudra.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia Z. C. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 25 września 2019 r. sygn. akt I SA/Rz 568/19 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze sprzeciwu Z.C. na decyzję Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w R. z dnia (...) lipca 2019 r., nr (...) w przedmiocie uchylenia zaskarżonej decyzji o odmowie uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie zarządzeniem z dnia 25 września 2019 r. sygn. akt I SA/Rz 568/19, działając na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.), wezwał Z.C. (skarżąca) do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł od sprzeciwu na decyzję Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w R. z dnia (...) lipca 2019 r., w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej. W podstawie prawnej wezwania do uiszczenia wpisu podano także § 2 ust. 1 pkt 6a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193, dalej: rozporządzenie). Zarządzenie zawierało pouczenie o sposobie uiszczenia ww. kwoty, a także wskazywało o konieczności jej dokonania terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, z rygorem odrzucenia sprzeciwu.

Skarżąca wniosła zażalenie na powyższe zarządzenie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 199 p.p.s.a., strony ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Przez koszty postępowania należy rozumieć między innymi koszty sądowe, zalicza się do nich wpis sądowy, którego uiszczenie jest obowiązkiem strony wynikającym z art. 230 p.p.s.a. Zgodnie z tym przepisem, od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są: skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6a ww. rozporządzenia wpis stały w sprawach sprzeciwów od decyzji, bez względu na przedmiot sprawy, pobiera się w wysokości 100 zł.

Stosownie do treści art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i § 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

W rozpoznawanej sprawie skarżącej nie przysługuje ustawowe zwolnienie od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, a kwotę, do której uiszczenia została wezwana, określono w prawidłowej wysokości zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. W związku z powyższym Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zarządzenie Przewodniczącego Wydziału nie narusza prawa.

Z uwagi na powyższe Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.