Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1773382

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 9 czerwca 2015 r.
I GZ 311/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Korycińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia I. R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B. z dnia 21 kwietnia 2015 r., sygn. akt I SA/Bd 691/14 w zakresie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie doradcy podatkowego w sprawie ze skargi I. R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia (...) marca 2014 r., nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w B.

Uzasadnienie faktyczne

I

Wojewódzki Sąd Administracyjny w B. zaskarżonym postanowieniem oddalił wniosek I. R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia doradcy podatkowego.

Sąd I instancji wskazał, że postanowieniem z dnia 15 września 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w B. zwolnił skarżącą od kosztów sądowych w 90% oraz odmówił przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie.

Prawidłowość powyższego orzeczenia potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, który postanowieniem z dnia 22 października 2014 r. oddalił zażalenie skarżącej na to postanowienie.

Wyrokiem z dnia 17 lutego 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w B. oddalił skargę strony na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie podatku akcyzowego.

Wraz z wnioskiem o uzasadnienie wyroku wpłynął kolejny wniosek skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia doradcy podatkowego.

Sąd I instancji oddalając ten wniosek wskazał, że przed Sądem zawisło 120 spraw skarżącej, przy czym wszystkie te sprawy są jednorodzajowe i dotyczą podatku akcyzowego związanego z wewnątrzwspólnotowym nabywaniem samochodów osobowych. Uwzględniając ilość spraw i średnią wartość przedmiotu skargi w tych sprawach - kwalifikującej koszty pełnomocnika na 2.400 zł - koszty pomocy prawnej dla skarżącej obciążałyby budżet kwotą ok. 290.000 zł, przenosząc na Skarb Państwa ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez skarżącą.

Zdaniem Sądu, z uwagi na fakt, że sprawy skarżącej w istocie nie różnią się stanem prawnym oraz faktycznym, nakład pracy pełnomocnika przy sporządzeniu skarg kasacyjnych nie będzie wymagał szczególnych nakładów pracy na jednostkową sprawę. Zatem skarżąca może zlecić pełnomocnikowi tylko sporządzenie skargi kasacyjnej, co zresztą nastąpiło w kilku sprawach. Jak słusznie skarżąca podniosła we wniesionym sprzeciwie, przepisy nie pozwalają na "miarkowanie" wynagrodzenia pełnomocnika ustanowionego z urzędu, stosownie do nakładu jego pracy. Jednakże takie obostrzenia nie występują na wolnym rynku usług prawniczych. Zatem partycypacja publicznych środków na ten cel byłaby niewspółmierna wobec zasad obowiązujących przy pełnomocnikach działających z wyboru.

Sąd zauważył, że skarżąca na etapie wniesienia skargi do Sądu, została zwolniona z kosztów sądowych w znacznej wysokości (90%), a zatem także w zakresie kosztów sądowych związanych z postępowaniem kasacyjnym. Stąd, w ocenie Sądu, powinna wygospodarować środki finansowe na pokrycie kosztów udziału pełnomocnika w sprawie, uwzględniając podobny stan wszystkich spraw.

Sąd podkreślił, że skarżąca jako przedsiębiorca w ramach planowania wydatków, przewidując realizację swoich praw przed sądem, powinna uwzględnić konieczność posiadania środków finansowych na prowadzenie procesów sądowych. Koszty związane z postępowaniem przed sądem należy traktować na równi z innymi kosztami prowadzonej działalności, takimi jak należności publicznoprawne czy pieniężne zobowiązania umowne.

Sąd stwierdził, że skarżąca dzięki znacznemu zwolnieniu od kosztów sądowych zyskała, kwotę niezbędną do opłacenia kosztów zawodowego pełnomocnika, co najmniej w zakresie sporządzenia skargi kasacyjnej.

Powołując się na dane wskazane we wniosku Sąd doszedł do przekonania, że skarżąca nie zasługuje na przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia doradcy podatkowego i na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) oddalił wniosek.

II

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła skarżąca, wnosząc o zmianę postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w B. albo zmianę postanowienia poprzez przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia doradcy podatkowego. Skarżąca ponownie wskazując na swoją złą sytuację finansową zauważyła, że Sąd I instancji stanął na stanowisku, że z jednej strony skarżącej nie stać na ponoszenie kosztów sądowych w pełnej wysokości, a z drugiej że stać ją na ponoszenie dużo wyższych od kosztów sądowych wydatków tytułem wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika. Skarżąca ponownie powołała się na wielość wszczętych wobec niej postępowań podatkowych.

III

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

W myśl art. 165 p.p.s.a. postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne. Do kategorii postanowień niekończących postępowania w sprawie, objętych zakresem przytoczonej regulacji, należą między innymi postanowienia wydane w przedmiocie prawa pomocy. Podkreślenia wymaga, że złożenie przez stronę kolejnego wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych (lub ewentualnie o przyznanie profesjonalnego pełnomocnika z urzędu) nie obliguje sądu do dokonywania ponownej oceny sytuacji materialnej wnioskującego w kontekście przesłanek z art. 246 p.p.s.a. Rolą sądu jest bowiem w takim przypadku zbadanie, czy strona powołała nowe (zmienione) okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę dotychczasowego stanowiska sądu. W tego typu sytuacjach nie jest więc możliwe dokonywanie odmiennych ocen kondycji finansowej strony na podstawie tożsamych elementów stanu faktycznego, tj. w oparciu o analogiczną do zawartej we wcześniejszym wniosku argumentację. W związku z tym, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie prawa pomocy nie wskaże jakichkolwiek nowych okoliczności, bądź też podane przez niego fakty nie będą na tyle znaczące, aby mogły doprowadzić do odmiennych od dotychczasowych ocen, skorzystanie z art. 165 p.p.s.a. nie będzie możliwe (por. podobnie postanowienie NSA z dnia 22 lipca 2014 r., sygn. akt II FZ 957/14, dostępne w internetowej bazie orzeczeń sądów administracyjnych na stronie www.nsa.gov.pl).

Przenosząc powyższe uwagi na grunt rozpoznawanej sprawy stwierdzić należy, że sprawa z wniosku skarżącej o udzielenie prawa pomocy w zakresie całkowitym została już rozstrzygnięta postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B. z dnia 15 września 2014 r., który zwolnił skarżącą od kosztów sądowych w 90% oraz odmówił przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 22 października 2014 r. oddalił zażalenie skarżącej na to postanowienie.

Zatem kolejny wniosek skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia doradcy podatkowego złożony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B. należało potraktować jako żądanie zmiany prawomocnego postanowienia tego Sądu z dnia 15 września 2014 r.

Sąd I instancji był zobowiązany do porównania wniosku złożonego pierwotnie i argumentacji przywoływanej przez skarżącą w toku pierwotnego postępowania o przyznanie prawa pomocy z powtórnym wnioskiem w tym zakresie i zbadania czy w obecnym wniosku skarżąca wskazała okoliczności, które dawałyby podstawę do uznania, że jej sytuacja materialna zmieniła się (na niekorzyść) w takim stopniu, który czyniłby nieaktualną poprzednią ocenę możliwości finansowych skarżącej w partycypowaniu w kosztach postępowania.

Natomiast w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia Sąd analizując ponowny wniosek wskazał, że nie zmienił się dochód na jednego członka w rodzinie skarżącej w porównaniu z pierwotnym wnioskiem. Odniósł się również do sytuacji finansowej Spółek, z którymi skarżąca jest powiązana, gdyż w spółce D. jest Prezesem Zarządu, a z kolei ta Spółka jest komplementariuszem w Spółce C. Jednakże oprócz wskazania, że Spółka C. oferuje do sprzedaży kilkanaście samochodów, Spółka D. poniosła stratę, a na rachunku bankowym Spółki D. (co budzi wątpliwości, gdyż rachunek dotyczy Spółki C.) widnieje saldo ujemne, nie odnosi tych danych do sytuacji finansowej skarżącej w aspekcie wcześniej rozpoznanego wniosku. Sąd nie analizuje również argumentów skarżącej, że jej sytuacja finansowa uległa pogorszeniu ze względu na konieczność ponoszenia opłat sądowych, mimo że w 10% to jednak w wielu sprawach.

Ograniczenie się w motywach uzasadnienia do wyżej wskazanych stwierdzeń uniemożliwia ocenę czy dokonana przez Sąd I instancji analiza sytuacji finansowej skarżącej, w kontekście faktu, że wydano już prawomocne rozstrzygnięcie w przedmiocie prawa pomocy, została przeprowadzona w sposób pozwalający na jednoznaczne uznanie, że nie zostały spełnione przesłanki do zmiany prawomocnego orzeczenia sądu w zakresie odmowy przyznania profesjonalnego pełnomocnika.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 185 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.