Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721973

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 18 września 2019 r.
I GZ 300/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Zajda.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia B.B. na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 22 maja 2019 r.; sygn. akt III SA/Lu 497/18 w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Lublinie z 7 listopada 2018 r. w sprawie ze skargi B.B. na postanowienie Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) sierpnia 2018 r.; nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia: uchylić zaskarżone zarządzenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym zarządzeniem z 22 maja 2019 r., sygn. akt III SA/Lu 497/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie pozostawił bez rozpoznania wniosek B. B. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Lublinie z dnia 7 listopada 2018 r. w przedmiocie odrzucenia skargi.

Wskazał, że zarządzeniem z 19 grudnia 2018 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braków formalnych ww. wniosku poprzez sprecyzowanie przyczyny uchybienia terminu do wniesienia zażalenia, wyjaśnienie, kiedy ta przyczyna ustała oraz uprawdopodobnienie okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu do wniesienia zażalenia, w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku o przywrócenie terminu bez rozpoznania.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w trybie art. 73 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) w dniu 14 stycznia 2019 r.

Odpis zarządzenia z 19 grudnia 2018 r. przesłano również ustanowionemu z urzędu pełnomocnikowi skarżącego. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 7 marca 2019 r. Termin do uzupełnienia braków wniosku upłynął bezskutecznie w dniu 14 marca 2019 r., wobec czego Sąd zarządził pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

W zażaleniu na powyższe rozstrzygnięcie skarżący wniósł o jego uchylenie i doręczenie wezwania do uzupełnienia braków pełnomocnikowi skarżącego, ewentualnie uchylenie zarządzenia i zasądzenie kosztów postępowania. Zaskarżonemu zarządzeniu zarzucił naruszenie przepisów postępowania, tj.:

- art. 87 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 49 § 1 i 2 p.p.s.a., poprzez błędne przyjęcie, iż w sprawie bezskutecznie minął termin do uzupełnienia braków wniosku, podczas gdy należy przyjąć, iż termin ten nie mógł upłynąć w dniu 14 marca 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest zasadne.

Zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a. w sytuacji, gdy pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli strona nie uzupełniła lub nie poprawiła pisma w terminie, przewodniczący zarządza pozostawienie pisma bez rozpoznania (art. 49 § 2 p.p.s.a.).

W sprawie, zarządzeniem z 19 grudnia 2018 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z 7 listopada 2018 r., poprzez sprecyzowanie przyczyny uchybienia terminu do wniesienia zażalenia, wyjaśnienie, kiedy ta przyczyna ustała oraz uprawdopodobnienie okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu do wniesienia zażalenia, w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku o przywrócenie terminu bez rozpoznania. Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w trybie art. 73 § 4 p.p.s.a. w dniu 14 stycznia 2019 r.

Wobec wydania w dniu 17 grudnia 2018 r. postanowienia o przyznaniu skarżącemu prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata z urzędu, zarządzeniem z 1 marca 2019 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do uzupełnienia braków formalnych ww. wniosku. Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi 7 marca 2019 r. W otwartym terminie do uzupełnienia braków wniosku (14 marca 2019 r.), pełnomocnik skarżącego wniosła o zwolnienie jej z obowiązku reprezentowania skarżącego, wobec braku możliwości porozumienia się ze skarżącym.

Pismem z 26 marca 2019 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie poinformowała Wojewódzki Sąd Administracyjny, że w miejsce obecnego pełnomocnika - adw. K. J.- wyznacza nowego - adw. D. P.

Następnie zaskarżonym zarządzeniem z 22 maja 2019 r. Sąd I instancji pozostawił bez rozpoznania wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z 7 listopada 2018 r. w przedmiocie odrzucenia skargi.

W przedstawionych wyżej okolicznościach sprawy, gdy termin do uzupełnienia braków wniosku poprzedniemu pełnomocnikowi jeszcze nie upłynął, Sąd I instancji winien uwzględnić zmianę pełnomocnika z urzędu i wezwać adw. D. P. do uzupełnienia braków formalnych wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z 7 listopada 2018 r.

Zaskarżone zarządzenie z 22 maja 2019 r. było przedwczesne.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 185 § 1 w zw. z art. 197 § 2 oraz art. 198 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.