I GZ 187/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3064497

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 sierpnia 2020 r. I GZ 187/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ludmiła Jajkiewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 29 stycznia 2019 r., sygn. akt III SA/Lu 412/19 w zakresie odmowy sporządzenia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 17 grudnia 2019 r., sygn. akt III SA/Lu 412/19 w sprawie ze skargi M. na decyzję Dyrektora L. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w E. z dnia (...) czerwca 2019 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie postanowieniem z 29 stycznia 2020 r., sygn. akt II SA/Lu 412/19 odmówił M. sporządzenia uzasadnienia wyroku tego sądu z dnia 17 grudnia 2019 r.

W uzasadnieniu wskazał, że w dniu 19 grudnia 2019 r. skarżący złożył niepodpisany wniosek o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku. Następnie zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału został wezwany do podpisania wniosku w terminie 7 dni pod rygorem odmowy sporządzenia uzasadnienia. W zakreślonym przez Sąd terminie skarżący nie wykonał wezwania Sądu. Wobec powyższego Sąd działając na podstawie art. 141 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, dalej: p.p.s.a.) odmówił skarżącemu sporządzenia uzasadnienia wyroku.

M. wniósł zażalenie na powyższe postanowienie domagając się jego uchylenia.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, dalej: p.p.s.a.) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dniu od dnia zgłoszenia wniosku. Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym (art. 141 § 3 p.p.s.a.). Z kolei w myśl art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Do warunków formalnych pisma należy podpis strony (art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a.). Jeżeli strona nie uzupełniła lub nie poprawiła pisma w terminie, przewodniczący zarządza pozostawienie pisma bez rozpoznania. Na zarządzenie przysługuje zażalenie (art. 49 § 2 p.p.s.a.). Pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od dnia jego wniesienia (art. 49 § 3 p.p.s.a.).

W orzecznictwie przyjmuje się, że powodem wydania postanowienia o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku będzie złożenie wniosku o jego sporządzenie po upływie terminu określonego w art. 141 § 2 lub jeszcze przed wydaniem wyroku (postanowienie NSA z 28 kwietnia 2016 r., sygn. akt I FZ 66/16). Postanowienie takie powinno być wydane również wtedy, gdy wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku zostanie złożony przez podmiot niebędący stroną. Jak jednak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 13 lipca 2004 r., sygn. akt GZ 31/04, jeżeli strona nie uzupełniła braków formalnych wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, przewodniczący nie odmawia sporządzenia uzasadnienia, lecz stosownie do art. 49 § 2 p.p.s.a. zarządza pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

W rozpoznawanej sprawie, postanowienie WSA wydane zostało bez podstawy prawnej, gdyż wniosek skarżącego powinien zostać pozostawiony, zarządzeniem przewodniczącego, bez rozpoznania.

Mając na uwadze powyżej przedstawione względy Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 185 § 1 w związku z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.