I GZ 154/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3047971

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 lipca 2020 r. I GZ 154/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Dariusz Dudra.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia M. G. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2020 r., sygn. akt V SA/Wa 850/19 w zakresie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi M. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lutego 2019 r., nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu opłat dodatkowych za postój pojazdu postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 15 stycznia 2020 r., V SA/Wa 850/19 odrzucił skargę M. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lutego 2019 r. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu opłat dodatkowych za postój pojazdu.

Sąd I instancji wskazał, że zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, dalej: p.p.s.a.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Zaznaczył, że zgodnie z zarządzeniem z dnia 28 października 2019 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 8 listopada 2019 r. Ostatni dzień terminu do uiszczenia wpisu sądowego przypadł zatem na 15 listopada 2019 r. Skoro w wyznaczonym terminie nie uiszczono wpisu od skargi, Sąd odrzucił ją na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Skarżący wniósł zażalenie na powyższe postanowienie. W uzasadnieniu zażalenia podniósł, że postanowieniem z dnia 20 września 2019 r. sygn. akt V SPP/Wa 137/19 odmówiono mu przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Orzeczenie to zostało mu doręczone w dniu 7 października 2019 r., zaś w dniu 14 października 2019 r. złożył sprzeciw na to postanowienie. Zaakcentował, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał żadnego orzeczenia w zakresie rozpoznania tego sprzeciwu. W związku z powyższym w ocenie skarżącego wezwanie do uiszczenia wpisu należy uznać za przedwczesne i niezasadne. Dodatkowo dodał, iż zmianie uległ stan faktyczny w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Złożona w sprawie skarga jest pismem procesowym podlegającym opłacie. Zgodnie z art. 214 p.p.s.a., jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do uiszczenia kosztów sądowych zobowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Strona inicjująca postępowanie sądowoadministracyjne ma obowiązek uiszczenia wpisu sądowego, chyba że z obowiązku tego została zwolniona na mocy przepisu prawa (v. art. 239 § 1 pkt 1-3, art. 239 § 2 i art. 240 p.p.s.a.), bądź postanowienia referendarza sądowego lub sądu, przyznającego jej prawo pomocy w tym zakresie (v. art. 239 § 1 pkt 4 p.p.s.a.).

Mając na uwadze tak określone ramy prawne i faktyczne rozpoznawanej sprawy wskazać należy, iż na obecnym etapie postępowania (zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi) przedmiotem oceny Sądu II instancji jest zasadność odrzucenia skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Na gruncie tej sprawy, należy zauważyć, że skarżący nie uiścił wymaganego przepisami wpisu sądowego od skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lutego 2019 r. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu opłat dodatkowych za postój pojazdu, będąc prawidłowo powiadomionym o skutkach prawnych nieuzupełnienia tego braku formalnego skargi.

Należy zauważyć, że skarżący nie został zwolniony z obowiązku uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Odnosząc się do argumentacji skarżącego zawartej w zażaleniu Naczelny Sąd Administracyjny zauważa, że w aktach sprawy znajduje się notatka urzędowa z dnia 10 marca 2020 r. z której wynika, iż w sprawie nie zarejestrowano wpływu sprzeciwu na postanowienie z 20 września 2019 r. do sprawy o sygn. akt V SPP/Wa 137/19 ani do sprawy głównej o sygn. akt V SA/Wa 850/19.

Wobec powyższego Sąd I instancji, zobligowany dyspozycją art. 220 § 3 p.p.s.a., zasadnie uczynił odrzucając skargę.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.