I GZ 131/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2498617

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2018 r. I GZ 131/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Piotr Pietrasz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia A. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 marca 2018 r. sygn. akt I SA/Gl 151/18 w zakresie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi A. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia (...) grudnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej zwrotu dotacji postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach postanowieniem z dnia 20 marca 2018 r., sygn. akt I GZ 131/18 odrzucił skargę A. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) grudnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej zwrotu dotacji pobranej w 2012 r.

A.S., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej zwrotu dotacji pobranej w 2012 r.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 12 lutego 2018 r. Sąd wezwał pełnomocnika skarżącej do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 23 lutego 2018 r.

Wpis od skargi nie został uiszczony.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w uzasadnieniu wskazał, że skoro zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I z dnia 12 lutego 2018 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 23 lutego 2018 r. to termin przewidziany na uiszczenie wpisu od skargi upłynął bezskutecznie w dniu 2 marca 2018 r. Tym samym wobec nieuiszczenia wymaganego wpisu Sąd odrzucił skargę zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.).

Pełnomocnik A. S. złożyła zażalenie od powyższego postanowienia wnosząc o jego uchylenie i umorzenie postępowania zażaleniowego.

W uzasadnieniu zażalenia pełnomocnik wskazała, że zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 12 lutego 2018 r. została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) grudnia 2017 r., znak (...) oraz skargi na postanowienie SKO znak (...) w kwocie 100 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Pełnomocnik skarżącej podniosła, że wezwanie zostało skonstruowane wadliwie, albowiem do pisma przewodniego oznaczonego wyłącznie jedną sygnaturę zostały dołączone jako załączniki dwa zarządzenia o dwóch różnych sygnaturach. Mając na uwadze, że w różnym czasie mogą toczyć się postępowania w sprawie tych samych stron postępowania pełnomocnik strony skarżącej odczytała, iż wezwanie jest kierowane tylko do jednej sprawy. W tych okolicznościach wykonane zostało wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi pod sygn. I SA/Gl 152/18, albowiem skarżąca w dniu 27 lutego 2018 r., przed upływem 7- dniowego terminu do wykonania zarządzenia, dokonała wpłaty na rachunek bankowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wymaganej kwoty wpisu. Potwierdzenie przelewu zostało wysłane przez pełnomocnika strony w dniu 27 lutego 2018 r. z pismem oznaczonym również sygn. akt I SA/Gl 152/18 listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem. Natomiast na skutek doręczenia odpisu postanowienia o odrzuceniu skargi na postanowienie SKO w K. znak (...) pełnomocnik powzięła informację, że korespondencja z dnia 12 lutego 2018 r. dotyczyła dwóch spraw prowadzonych pod dwoma sygnaturami, a nie jak wskazywało pismo przewodnie - tylko pod jedną. Błędne przyjęcie przez pełnomocnika treści wezwania wynikało wyłącznie z konstrukcji pisma skierowanego w sprawie wezwania do uiszczenia wpisu. Albowiem do jednego pisma przewodniego zawierającego jedną sygnaturę zostały podpięte dwa wezwania w dwóch różnych sprawach prowadzonych pod dwoma sygnaturami.

W związku z powyższym według pełnomocnika skarżącej należałoby przyjąć, że wezwanie nie było skuteczne w zakresie wpisu od skargi prowadzonej pod sygnaturą I SA/Gl 152/18. Mając na uwadze powyższe wpis od przedmiotowej skargi został również uiszczony zatem żądanie uchylenia postanowienia staje się zasadne.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo (skargę), aby uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należy wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (§ 3).

Mając powyższe na uwadze nie ulega wątpliwości, że termin do uiszczenia wpisu od skargi rozpoczął bieg w dniu prawidłowego doręczenia przesyłki zawierającej: pismo przewodnie oraz kopię zarządzenia do uiszczenia wpisu pod sygn. akt I SA/Gl 151/18, kopię zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 152/18 oraz odpisy odpowiedzi na skargi w obu tych sprawach tj.: w dniu 23 lutego 2018 r. i upłynął w dniu 2 marca 2018 r. Skarżący nie zastosował się w zakreślonym terminie do wezwania w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 151/18.

W opinii Naczelnego Sądu Administracyjnego odrzucenie skargi przez WSA w Gliwicach - z uwagi na przepis art. 220 § 3 p.p.s.a. - było zasadne. Bezspornie bowiem, brak fiskalny skargi nie został uzupełniony w terminie, na co wskazuje pełnomocnik skarżącej. Z uzasadnienia zażalenia nie wynikają żadne argumenty, które pozwoliłyby Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu na zakwestionowanie legalności zaskarżonego postanowienia. Zamiast tego pełnomocnik skarżącej wskazuje jedynie na wadliwie skonstruowane wezwanie przejawiające się załączenie w jednej przesyłce jednego pisma przewodniego oznaczonego jedną sygnaturą oraz dwóch kopii zarządzeń o wezwaniu do uiszczenia wpisu o dwóch różnych sygnaturach.

Zauważyć należy, że z akt sądowych rozpoznawanej sprawy wynika, że wezwania do usunięcia braków fiskalnych skarg w sprawach o sygn. akt I SA/Gl 151/18 i I SA/Gl 152/18 przesłano w jednej przesyłce (por. zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki, k. 13 akt sądowych, doręczone: 23 lutego 2018 r.), co z uwagi na potrzebę ograniczania kosztów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości uznać należy za działanie zrozumiałe. W terminie 7 dni od doręczenia ww. przesyłki pełnomocnik skarżącej uiściła jedynie wpis sądowy w sprawie I SA/Gl 152/18, nie przesłała natomiast wpisu od skargi w sprawie I SA/Gl 151/18, w której jak sama przyznała i jak wynika z akt sprawy otrzymała zarówno pismo przewodnie jak i zarządzenie o uiszczeniu wpisu.

W przedmiotowej sytuacji należy podkreślić, że doręczenie w jednej przesyłce obu wezwań w żadnej mierze nie usprawiedliwia niedbałości i braku staranności pełnomocnika, który tego nie zauważył. Tym bardziej, że od profesjonalnego pełnomocnika wymaga się fachowej wiedzy prawnej, a zatem powinien on wiedzieć, że pisma kierowane z Sądu podlegają bezwzględnemu wykonaniu we wskazanych terminach. Sąd stwierdził, że już z samego potwierdzenia odbioru wynika, że w jednej kopercie znajduje się więcej dokumentów. Zdaniem Sądu oznacza to, że przy zachowaniu minimum staranności można było się zorientować, że w jednej kopercie zostały doręczone po dwa wezwania w każdej ze spraw i od momentu doręczenia należało liczyć termin do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Należy również podkreślić, że zarzut zażalenia od postanowienia WSA odrzucającego skargę w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 151/18 iż należy "przyjąć, że wezwanie nie było skuteczne w zakresie wpisu od skargi prowadzonej pod sygnaturą I SA/Gl 152/18", nie mógł odnieść zamierzonego skutku gdyż wpis w tej sprawie został uiszczony w terminie.

Należy podkreślić również czytelność zarządzenia do uiszczenia wpisu, jasne brzmienie jak i sposób doręczenia nie budzą zastrzeżeń Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W związku z powyższym Sąd stwierdził, że pełnomocnik skarżącej nie uwiarygodnił swojej staranności, jak również tego, że przeszkoda, która spowodowała niedotrzymanie terminu była od niego niezależna a odrzucenie skargi z uwagi na nieuiszczenie wpisu w terminie było niezasadne.

W związku z powyższym powołane w zażaleniu okoliczności nie mogą spowodować uchylenia postanowienia z dnia 20 marca 2018 r.

Z tych powodów należało oddalić zażalenie, stosownie do art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.