I GZ 129/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3047465

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 sierpnia 2020 r. I GZ 129/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Kowalik-Grzanka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej sprawy o sprostowanie oczywistej omyłki w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2020 r. sygn. akt I GZ 129/20 w sprawie ze skargi P. M. na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia (...) sierpnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia zaległości w płatności opłaty abonamentowej postanawia: z urzędu sprostować oczywistą omyłkę w komparycji postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2020 r. o sygn. akt I GZ 129/20 w ten sposób, że w wersie dwunastym od góry w miejsce "W. N." wpisać "P. M.".

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny, postanowieniem z dnia 30 czerwca 2020 r. sygn. akt I GZ 129/20 w sprawie ze skargi P. M. na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia (...) sierpnia 2019 r., uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 24 października 2019 r. sygn. akt I SA/Lu 648/19 w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości.

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

W sentencji ww. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 czerwca 2020 r., sygn. akt I GZ 129/20, omyłkowo wskazano błędny podmiot wnoszący skargę. W związku z powyższym w miejsce "W. N." należało wpisać "P. M".

Na podstawie art. 156 § 1 i 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a. wskazaną powyżej omyłkę Naczelny Sąd Administracyjny potraktował jako oczywistą omyłkę pisarską i postanowił, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.