I GZ 114/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2694165

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2019 r. I GZ 114/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Zajda.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia Firmy A Sp.j. w likwidacji w R. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 kwietnia 2019 r. sygn. akt I GZ 114/19 w przedmiocie oddalenia zażalenia w sprawie ze skargi Firmy A Sp.j. w likwidacji w R. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia (...) grudnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 30 kwietnia 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie Firmy A Sp.j. w likwidacji w R. na postanowienie WSA w Gliwicach z 21 stycznia 2019 r. w przedmiocie odrzucenia zażalenia.

Wskazał, że postanowieniem z 21 stycznia 2019 r. WSA w Gliwicach odrzucił zażalenie Spółki na postanowienie z 6 sierpnia 2018 r. w przedmiocie rozpoznania sprzeciwu od orzeczenia referendarza sądowego. Wobec tego, że postanowienie sądu o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia referendarza sądowego jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie, NSA stwierdził, że zasadnie Sąd I instancji odrzucił zażalenie skarżącej na ww. postanowienie.

Skarżąca Spółka pismem z 13 czerwca 2019 r. złożyła zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 kwietnia 2019 r. wnosząc o jego uchylenie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest niedopuszczalne i podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 194 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302; dalej: p.p.s.a.), zażalenie do NSA przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego, gdy ustawa wyraźnie przewiduje możliwość wniesienia zażalenia oraz na postanowienia wymienione w art. 194 § 1 pkt 1-10 p.p.s.a.

Z powyższego przepisu wynika, że zażalenie na postanowienie wydane przez NSA nie przysługuje, bowiem może ono zostać wniesione wyłącznie na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego. W rozpoznawanej sprawie zażalenie wniesiono na postanowienie NSA. Należy zatem stwierdzić, że zażalenie na takie postanowienie jest niedopuszczalne. Naczelny Sąd Administracyjny jest instancją najwyższą w postępowaniu sądowoadministracyjnym, co oznacza, że orzeczenia tego Sądu stają się prawomocne z chwilą ich wydania i nie przysługują od nich środki odwoławcze, w tym także zażalenie (art. 168 p.p.s.a.).

Z przedstawionych wyżej przyczyn, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.