Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2608040

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 8 stycznia 2019 r.
I GSK 931/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Dariusz Dudra.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia P. "A." Sp. z o.o. w likwidacji w Z. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie kosztów postępowania kasacyjnego zawarte w wyroku z dnia 23 listopada 2018 r., sygn. akt I GSK 931/16 w sprawie ze skargi kasacyjnej P. "A." Sp. z o.o. w likwidacji w Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r., sygn. akt III SA/Łd 900/15 w sprawie ze skargi P. "A." Sp. z o.o. w likwidacji w Z. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Łodzi z dnia (...) lipca 2015 r., nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 23 listopada 2018 r., o sygn. I GSK 931/16 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną P. "A." Sp. z o.o. w likwidacji w Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r., sygn. akt III SA/Łd 900/15, w sprawie ze skargi P. "A." Sp. z o.o. w likwidacji w Z. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Łodzi z dnia (...) lipca 2015 r., nr (...) oraz zasądził od Spółki na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi kwotę 4800 zł tytułem kosztów postępowania kasacyjnego (pkt 2 wyroku).

Na powyższe rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania kasacyjnego pełnomocnik P. "A." Sp. z o.o. w likwidacji w Z. wniósł zażalenie. W uzasadnieniu zarzucono naruszenie art. 207 § 2 p.p.s.a., poprzez jego niezastosowanie i pomimo zaistnienia "uzasadnionego przypadku" nieodstąpienie od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania w całości lub w części.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego zawarte w pkt 2 wyroku z dnia 23 listopada 2018 r., o sygn. I GSK 931/16 w przedmiocie kosztów postępowania kasacyjnego jest niedopuszczalne.

Zgodnie z art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) zażalenie jest obok skargi kasacyjnej środkiem odwoławczym, który wnosi się do Naczelnego Sądu Administracyjnego i przysługuje od postanowień wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto od postanowień wymienionych w tym przepisie. Oznacza to, że zażalenie przysługuje stronie tylko na orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych, a ponadto zażalenie jest dopuszczalne tylko, kiedy ustawa jednoznacznie stanowi o możliwości jego wniesienia. Ustawodawca nie przewidział środków odwoławczych od orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego. Orzeczenia tego Sądu stają się prawomocne z chwilą ich wydania i nie przysługują od nich żadne środki odwoławcze, takie jak skarga kasacyjna czy zażalenie (art. 168 § 1 p.p.s.a.). Zażalenie jest więc niedopuszczalne i podlegało odrzuceniu.

W związku z powyższym Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 178 w związku z art. 197 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.