Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1556725

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 13 listopada 2013 r.
I GSK 743/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Cezary Pryca.

Sędziowie NSA: Jan Bała, Marzenna Zielińska (sprawozdawca).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej J. K. oraz T. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 25 listopada 2011 r. sygn. akt III SA/Gl 572/11 w sprawie ze skargi J. K. oraz T. K. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia (...) lutego 2011 r. nr (...) w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

1)

oddala skargę kasacyjną,

2)

zasądza od J. K. i T. K. na rzecz Dyrektora Izby Celnej w K. 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.