I GSK 711/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

I GSK 711/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1667947

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2015 r. I GSK 711/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Rysz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej P. S.A. w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. z dnia 12 grudnia 2013 r. sygn. akt I SA/Sz 613/13 w sprawie ze skargi P. S.A. w B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. z dnia (...) kwietnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym postanawia:

1.

umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

2.

zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. na rzecz P. S.A. w B. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 20 lutego 2015 r. pełnomocnik P. S.A. w B. radca prawny B.B. oświadczył, że cofa skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. z dnia 12 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Sz 613/13.

Mając na uwadze, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne i dopuszczalne, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 i art. 193 oraz na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.