Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2636798

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 21 marca 2019 r.
I GSK 509/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Hanna Kamińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej sprawy ze skargi kasacyjnej (...) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 czerwca 2017 r. sygn. akt II SA/Go 243/17 w sprawie ze skargi (...) na decyzję Dyrektora L. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w (...) z dnia 30 stycznia 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności rolnośrodowiskowej

1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

2. zwrócić (...) ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pełnomocnik (...) pismem z dnia 25 lutego 2019 r. cofnął skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 czerwca 2017 r. sygn. akt II SA/Go 243/17.

Naczelny Sąd Administracyjny uznając, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne i dopuszczalne, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 oraz art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.