Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3093906

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 10 listopada 2020 r.
I GSK 480/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Piotr Pietrasz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej sprawy o sprostowanie oczywistej omyłki w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lipca 2020 r. sygn. akt I GSK 480/18 w sprawie ze skargi kasacyjnej B. H.-N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2017 r., sygn. akt I SA/Ol 345/17 w sprawie ze skargi B. H.-N. na decyzję Dyrektora Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie z dnia (...) marca 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności rolnośrodowiskowej postanawia: z urzędu sprostować oczywistą omyłkę w komparycji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lipca 2020 r. o sygn. akt I GSK 480/18 w ten sposób, że w sentencji wyroku zamiast daty decyzji "(...) marca 2016 r." wpisać prawidłową datę decyzji "(...) marca 2017 r.".

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny, wyrokiem z dnia 15 lipca 2020 r. sygn. akt I GSK 480/18 w sprawie ze skargi kasacyjnej B. H.-N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2017 r., sygn. akt I SA/Ol 345/17 w sprawie ze skargi B.H.-N. na decyzję Dyrektora Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie z dnia (...) marca 2016 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności rolnośrodowiskowej oddalił skargę kasacyjną.

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Z powodu oczywistej omyłki pisarskiej Naczelny Sąd Administracyjny, w sentencji wyroku z dnia 15 lipca 2020 r., sygn. akt I GSK 480/18, jako datę wydania zaskarżonej decyzji Dyrektora Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie wskazał (...) marca 2016 r. Z akt sprawy wynika jednak, że decyzja zaskarżona do Sądu I instancji wydana została w dniu (...) marca 2017 r., w związku z tym niedokładność ta wymagała sprostowania.

Na podstawie art. 156 § 1 i 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a. wskazaną powyżej omyłkę Naczelny Sąd Administracyjny potraktował jako oczywistą omyłkę pisarską i postanowił, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.