I GSK 317/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2434609

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. I GSK 317/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Piotr Pietrasz (spr.).

Sędziowie: NSA Hanna Kamińska, del. WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2018 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej A. R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 listopada 2015 r. sygn. akt III SA/Gl 1107/15 w sprawie ze skargi A. R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej zabezpieczenia zobowiązania podatkowego i umorzenie postępowania postanawia: 1/ umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2/ zwrócić A. R. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w wysokości 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 18 stycznia 2018 r. A. R. cofnęła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 listopada 2015 r. sygn. akt III SA/Gl 1107/15.

Naczelny Sąd Administracyjny uznając, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne i dopuszczalne, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 193 oraz art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), orzekł jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.