Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1929256

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 20 stycznia 2010 r.
I GSK 316/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Cezary Pryca.

Sędziowie NSA: Małgorzata Korycińska, Jerzy Sulimierski (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2010 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej wniosku R. P. S.A. w K. o cofnięcie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 11 grudnia 2008 r. sygn. akt V SA/Wa 1900/08 w sprawie ze skargi R. P. S.A. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) maja 2008 r. nr (...) w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług postanawia:

1)

umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

2)

zwrócić R. P. S.A. w K. połowę wpisu sądowego w wysokości 175 (sto siedemdziesiąt pięć) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 18 stycznia 2010 r. R. P. S.A. w K. cofnęła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 11 grudnia 2008 r., sygn. akt V SA/Wa 1900/08.

Cofnięcie skargi kasacyjnej nastąpiło po wysłaniu jej odpisu Dyrektorowi Izby Celnej w W., lecz przed rozpoczęciem posiedzenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Mając na uwadze, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne i dopuszczalne, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 oraz na podstawie art. 232 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.