Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1543313

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 25 listopada 2013 r.
I GSK 222/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz.

Sędziowie NSA: Andrzej Kuba (spr.), Barbara Stukan-Pytlowany.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej "S." Spółki z o.o. w G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w L. z dnia 6 listopada 2012 r. sygn. akt III SA/Lu 538/12 w sprawie ze skargi "S." Spółki z o.o. w G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. P. z dnia (...) maja 2012 r. nr (...) w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego postanawia:

1.

umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

2.

zwrócić "S." Spółce z o.o. w G. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w L. uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w wysokości 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 13 listopada 2013 r., pełnomocnik "S." Spółki z o.o. w G. cofnął skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w L. z dnia 6 listopada 2012 r., sygn. akt III SA/Lu 538/12.

Naczelny Sąd Administracyjny uznając, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne i dopuszczalne, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 oraz na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.